is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 28, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14-—16 uur, Gem. H. 8.5., 3e v. d. Boschstraat, ’s-Gravenhage. Dt. S. Elzinga, inspecteur in Noord-Holland en Utrecht, Westerhoutpark 28, Haarlem. Tel. 12879. Op den isten en 4den Zaterdag der maand van 14—16 uur in de 4e H. 8.5., P..L. Takstraat 33, Amsterdam.

Dr. H. G. S. Snijder, inspecteur in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, Prinsestr. ii, Enschede. Op den 2den Zaterdag der maand van 13.30—15.30 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium, Oosterstraat 13, Groningen en op den 4den Zaterdag der maand van 13.30— 15.30 uur in de R.H.8.5., Bagynesingel, Zwolle.

Inspecteur in Algemeenen Dienst Dr. D. G. Hoordijk, Oostduinlaan a, ’s-Gravenhage. Tel. .116390. lederen Donderdagmiddag na schriftelijke aanvrage en bekomen antwoord.

BOEKBESPREKING

Jef 'Last, „Leeghwater maalt de meren leeg”, Uitg. ~Arbeiderspers”, Amsterdam 1942.

Jef Last is dichter en zijn biografie van Leeghwater werd een levensroman, boeiend en grillig. Want Jef Last sleept er nogal eens wat bij, dat minder past bij een levensroman. Doch dat neemt niet weg, dat het hóek prettig leest, en zelfs hier en daar grootsch is. Leeghwater is voor Last het „prototype van alle arbeiders, moienbazen, ingenieurs, die de Zuiderzee droogleggen.” Het boek getuigt van moed en scheppen den arbeid. Het brengt ons Léeghwater's genie in den tijd, waarin hij leefde ongetwijfeld dichter bij. De „Arbeiderspers” verzorgde deze uitgave keurig en verluchtte haar met tal van illustraties.

LAMMERTSE

Dr. Joh. A. K. Oudendijk, „Maarten Harpertszoort Tromp", Uitgegeven door H. P. Leopolds U.M. N.V. Den Haag 1942.

I ..Oudendijk geeft hier een let;e?isbeschruving van onzen zeeheld Tromp eenvoudig en onopgesmukt. Soms vervait de schrijfster min of meer in opsomming. Toch is dit boek ons zeer welkom, omdat er voor zoover wij weten, in de historische literatuur inderdaad geen levensbeschrijving van Tromp bestaat.

groote figuur geweest in Neerlands maritieme geschiedenis en dit komt in hët werk van Mej. Dr Oudendijk goed aan het licht. Ook plaatst zij hem goed jn het kader van zijn tijd; een tijd van een zeker défaitisme bij dé

Heeren Staten. Tromp heeft gepoogd ze wakker te schudden en te wijzen op de gevareh, die hun nalatigheid ten opzichte van de vloot met zich meebracht: L’histoire se repète.... LAMMERTSE

Dirk Camphuysen, „Gedichten en Spreuken”, ingeleid en verzameld door Roel Houwink. Uitgegeven in de serie „De Bloemhof”, door J. Bijleveld, Utrecht.

De dichter-schilder-predikant Dirk Camphuysen had een moeilijk leven en den neerslag daarvan vin-den we in zijn gedichten. De inleider merkt terecht op, dat elke „aeshetische” pose den dichter vreemd was, maar dat zijn werk ook niet ontkwam aan de rhetorischen inslag, welke de poezie in zijn dagen bezat. Camphuysen had vaak een te langen adem, en daarom moest Roel Houwink ~fragmenten” kiezen, waarin hij wel geslaagd is. ’t Zijn haast allemaal ..moraliseerende” gedichten, eenvoudig en troostvol. Roel Houwink gaf een uitvoerige biographie. LAMMERTSE

Ir. W. F. van Heemskerck Düker en S. J. van der Molen, ,yFriesland —Friezenland”, Uitgeverij ~Hamer” Den Haag 1942.

De uitgeverij „Hamer” gaf in het formaat en den trans van „Zinnebeelden in Nederland” en ~Wat aarde bewaarde” een nieuw werk uit over de Friezen en hun woongebied. Prof. Dr. J. M. N. Kapteyn stelt in een uitvoerig „Woord Vooraf” de waarde van het boek in het licht. Het werk van Van Heemskerk Düker en Van der Molen legt het zwaartepunt op het verleden en laat het verleden dé,ar meespreken, waar het heden eraan herinnert, waar het nog tastbaar is, waar de kennis ervan noodig is tot recht begrip en beleven van het tegenwoordige. Kapteyn zegt: „Dit werk is een echt „Wanderbuch” in den geest van. den bij ons nog altijd veel te weinig gekenden vader eener volkskunde, die een nieuw levensgevoel ons doet wenschen: Wilhelm Heinrich Riehl, die ook eenmaal zulk een tocht door het Friezenland ondernomen en beschreven heeft.

De Germaansche erfenis van eeuwen ligt in dit werk voor ons open, in geschrift en in ongelooflijk mooie foto’s. Ik stem geheel met prof. Kapteyn in. dat er van dit werk opvoedende kracht uitgaat, niet alleen voor volwassenen, maar ook vooral niet minder voor het jongvolk. Het is een kostelijk werk voor onze scholen, als men er mede weet om te gaan, het behoort een plaats te krijgen in de boekenkasten van al onze inrichtingen van onderwijs, en natuurlijk ook • van* onze openbare en bijzondere leeszalen. LAMMERTSE

Philip * Bouhler, „Adqlf Hitler, de wordingsgeschiedenis van ,een Volksbeweging”, vertaald door Han Jüngeling, Ultg. Nenasu, Utrecht 1942.

Een kort overzicht over den strijd van het nationaal-socialisme in Duitschland. In kort bestek deelt Bouhler ons veel wetenswaardigs mee. Er staan eenige zeldzame foto’s in. De vertaling is slecht.

Voor wie in t kort eens kennis wil nemen van de ontwikkeling in Duitschland, maar vooral van het genie van den Führer, wórde dit boekje aanbevolen. LAMMERTSE

WMM -^^sKÈÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊm

Voorjaar»marsch 1943 Op Zondag, 11 Grasmaand, wordt in de omgeving van Rotterdam een 25 km. marsch gehouden, waaraan alle volksgenooten, dus ook de leden van het Opvoedersgilde kunnen deelnemen. Het inschrijfgeld bedraagt 50 ct. Vertrek 9.30

uur. Verzamel- en startplaats, alsmede Westersingel 55 ot Z44öZ). Voor den warmen maaltijd, welke tijdens. de middagrust gratis wordt aangeboden, dient men vork of lepel mede te brengen.

(üoJuÜM van de Nedeilandsch-Ouitsche Kultuuigemeenschap • Tnjddtu bij het Secretariaat te Uwer plaatse • Voor Utrecht: Korte Nieuwstraat 33 Tel. 18964

GEMEENTE ENKHUIZEN (2e kl.) De Burgemeester van Enkhuizen roept sollicitanten op voor de op 9 September 1943 vaceerende betrekking van HOOFD der openbare lagere school A aan den Kuipersdijk. Akte j vereischt. Stukken vóór 27 April a.s. aan den Burgemeester. Geen persoonlijk bezoek dan na oproeping.

GEMEENTE OOSTZAAN (2e kl.) Aan de half Aug. te openen centrale school voor v.g.1.0. wordt gevraagd een HOOFD. Akte Duitsch 1.0. verplicht, lich. oef. en handenarbeid gewenscht. Stukken binnen een maand na verschijning van dit nummer. Persoonlijke bezoeken alleen na oproeping. B. L. der ff genieten de voorkeur.

GEME£NTE GOUDA Aan het Stedelijk Gymnasium te Gouda wordt per 1 Mei a.s. gevraagd een, aanvankelijk tijdelijk, Leeraar in de geschiedenis. Aantal lesuren; 15; met het nieuwe schooljaar 19. Sollicitatie (op zegel) met levensbericht te zenden aan den Burgemeester voor 10 April a.s.