is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 3, 1944, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

discipline en marschorde, die ook aan W.A.-onderdeelen als geheel moeten worden gesteld.

Voorts werden voor en tijdens de kerstdagen evenals op 5 December ter gelegenheid van het St. Nicolaasfeest was gedaan door de W.A. in geheel Nederland bijeenkomsten georganiseerd voor kinderen van frontstrijders, waar zij werden onthaald op allerlei lekkernijen en waar de fonkelende lichtjes van de kerstboomen hen voor eenige uren het gemis van hun vader deden vergeten.. Tenslotte kwam „De Zwarte Soldaat” uit met een buitengewoon goed verzorgd Midwintermunmer, dat in breede kringen van ons Volk zijn weg vond en dat zelfs de aandacht trok van onze Duitsche kameraden, zooals korten tijd later bleek uit een artikel in de „Deutsche Zeitung in den Niederlanden.” Voor het laatst in dit jaar richtte de Leider zich tot zijn W.A.-kameraden op 31 December in een dagorder, bestemd voor de mannen van het Motor-W.A.-regiment van de N.S.K.K.-Brigade Luftwaffe, waarin hij onder meer zei: „Ik dank U uit naam der Beweging, ja, uit naam van het begrijpende deel van ons Volk, dat gij U hebt ingezet en dat gij de moeilijkheden de baas gebleven zijt. Ik vertrouw, dat gij zult voortgaan met te blijven dienen. De Motor-W.A. moet groot worden en moet sterker worden. Niemand Uwer kan gemist worden.”

Hiermede was het jaar 1942 afgesloten, een jaar, dat vele moeilijkheden voor ons met zich had gebracht, moeihjkheden echter, die in het niet zijn verzonken bij hetgeen wij hebben moeten medemaken in het jaar 1943- Tevens had de W.A. in dit jaar een tienjarige strijdperiode afgesloten, om met nieuwen moed te beginnen aan de volgende tien jaren.

Ter gelegenheid van dit tienjarig bestaan stelde de Commandant het W.A.-Strijdersteeken in op 7 Januari 1943. Deze datum was juist daarom verkozen, omdat tien jaar tevoren op 7 Januari 1933 de W.A. voor het eerst in de openbaarheid was getreden door een marsch te maken, die door de Utrechtsche binnenstad voerde. Voor het W.A.-Strijdersteeken zouden in aanmerking komen de leden van de nationaal-socialistische weerkorpsen, die voor 10 Mei 1940, hun activiteit in ons Vaderland hadden ontplooid, te weten; de W.A., de Mussert Garde, de Dietsche MiUtanten Orde, de S.A. der N.S.N.A.P. – Van Rappard en de S.A. der N.S.N.A.P.-Kruyt.

De leden dezer vijf organisaties, die nu voor een groot gedeelte zijn opgenomen in de W.A. in haar huidigen

Almanak 6