is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 3, 1944, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorm, hebben allen dit met elkaar gemeen: zij waren en zijn de pioniers van de gedachte, die steeds meer vasten vorm en inhoud krijgt door den strijd, die op dit oogenblik aan het Oostfront wordt gevoerd en waaraan wordt deelgenomen door de besten uit deze vijf formaties. Onbewust voerden zij echter den strijd op een gedeelte van het groote front, terwijl zij de andere frontsectoren overlieten aan de leden der andere formaties.

Het was in het bijzonder de oude W.A., die den strijd aanbond voor de weerbaarmaking van ons Volk en zich verzette tegen de roode overheersching vau onze straten. De Mussert Garde was het, die voor het eerst in de lage landen aan de zee de soldateske trouw aan Leider, Volk, bodem en ras propageerde met het gevolg, dat de bijeenkomsten van deze organisatie regelmatig door de politie werden verstoord. De Dietsche Militanten Orde besteedde groote aandacht aan de volksche verbondenheid der Nederlanden en bestreed fel en compromisloos het clericalisme, hetgeen tot gevolg had, dat deze organisatie bijzonder gehaat was in de kringen van de R.K. Staatspartij. De S.A. der N.S.N.A.P.-Kruyt wijdde zich vooral aan de bestrijding der uitwassen van het jodendom, terwijl de S.A. der N.S.N.A.P.-Van Rappard het Grootgermaansche bewustzijn in ons Volk tot nieuw leven trachtte te wekken, waardoor deze organisaties vanzelfsprekend in tallooze kringen van ons Volk tegenstand waldter riepen. De strijders in deze formaties hebben het begrip „politieke soldaat”. niet tot een holle leuze zonder meer, maar tot werkelijkheid gemaakt.

Zij kwamen op lO Januari daaraanvolgende dan ook bijeen in Utrecht en maakten een marsch door de stad der Beweging om op de Mariaplaats uit handen van den Commandant het W.A.-Strijdersteeken te ontvangen en om daar door den Leider te worden geschouwd, zooals deze tien jaar eerder zijn eerste 32 W.A.-mannen op dezelfde plaats schouwde. In den Utrechtschen Stadsschouwburg vond vervolgens een herdenkingsplechtigheid plaats, waarin de Commandant een uitvoerig overzicht gaf van den strijd, die de W.A. had gevoerd.

Fel hekelde hij den geest van liberalisme en marxisme, die heerschten in den tijd, dat de W.A. werd opgericht en op genadelooze wijze rekende hij af met de politieterreur, waaraan de W.A. in die dagen was blootgesteld. Met trots wees de Commandant erop, dat meer dan zestig procent van zijn W.A.-mannen zich hadden gemeld voor den