is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 3, 1944, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE hh

Op het koppelslot van de Gerniaansche in Nederland staat in den oorspronkelijken Duitschen tekst: „Meine Ehre heiszt Treue.” • . • u a

Dat Nederlanders deze spreuk in het Dmtsch zouden voeren, in plaats van de woorden „Mijn eer is trouw,” was niet zoo maar een toeval. Immers de de Schutzstaifel van den Führer mag met trotsch zichzelf noemen, de hoedster van het Rijk, waarvan zij door haar onwaïikelbare trouw aan den Germaanschen Führer één der krachtigste waarborgen is. . , • 1

De ontstond geheel in het begin van de nationaalsocialistische beweging, in 1923. Zij werd als ~Stosstrupp Hitler” op 9 November 1923 samen met de geheele beweging verboden en ontbonden. Toen de Führer in 1925, na het uitzitten van zijn vestingstraf zijn’ poHtieke activiteit hervatte, bleef de S.A. voorshands verboden. Door het spreekverbod in Beieren en Pruisen sprak de Führer vrijwel uitsluitend in de vuurroode' landen Thüringen en Saksen. Voortdurende overvallen op zijn verg.ideringen dwongen den Führer op dat tijdstip een kleine mobiele organisatie in het leven te roepen: die Schutz-Stalfeln. Het waren per stad slechts kleine groepen meestal maar i Führer en 10 man sterk die de bescherming van Adolf Hitler op zich namen. Toen in 1926 de S.A. weer was toegestaan, nam deze grootendeels die taak over. Op den Partijdag van 1926 ontvangt de die 200 hoofden telde, uit de handen van den Führer de Bloedvlag van den 9en November 1923.

De trad haar beslissende tijdvak binnen, toen op ■ 6 Januari 1929 Heinrich Himmier van den Führer de opdracht kreeg, de 280 man sterke te vergrooten en te formeeren tot een élitetroep van de partij, waarop de Führer zich te allen tijde zou kunnen verlaten. Hoe wi)s dit besluit van den Führer was, doch tevens, met welke bijzondere bekwaamheid de Reichsführer hh, Hemrich Himmier zich van zijn opdracht had gekweten, bleek ' op den dertigsten Juni 1934) toen de trouw van de ,7 beproefd werd in de poging van eenige S.A.-leiders verraad te plegen jegens den Führer. Het was in die dagen, . dat de ify van den Führer tqt spreuk ontving: ' deine Ehre heiszi Treiie”, de spreuk aldus, die ook in de ' Germaansche randgebieden het richtsnoer is geworden ■ voor den