is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 3, 1944, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER HERINNERING AAN HAUPTDIENSTLEITER SCHMIDT

Het jaar 1943 plaatste ons aan de baar van onzen Duitschen kameraad Fritz Schmidt, Commissaris-Generaal voor Bijzondere Aangelegenheden in het Rijkscommissariaat, Brigadeführer der S.A. en Hauptdienstleiter der N.S.D.A.P. Velen hebben hem na zijn tragischen dood in woorden en geschriften herdacht. In alle gebouwen der Beweging hangt volgens den wensch van den Leider zijn beeltenis. Hij blijft voor ons allen het voorbeeld van de waarachtige kameraadschap van Duitsche en Nederlandsche nationaal-sociahsten. Ook in den Almanak moet zijn herinnering levendig worden gehouden. Wij meenen dat niet beter te kunnen doen, dan hieronder de regels weer te geven, die kameraad Van Geelkerken over hem schreef in „Volk en Vaderland”:

Zondag 27 Juni vloog het bericht door de Beweging: Generalkommissar Schmidt is verongelukt. Voor ous allen moeilijk om te gelooven en zwaar om te dragen. De man, die sinds drie jaren bijna dag in dag uit met ons te maken had, die met ons meeleefde en zeer velen van ons persoonhjk kende, is niet meer.

Zondag 20 Juni sprak hij nog in Eindhoven, stond hij nog midden tusschen ons en bezielde ons met zijn woord. Bij hem waren altijd woorden daad één. Een oprecht natipnaalsocialist, een kameraad. Hij behoorde niet alleen bij de N.S.D.A.P., doch ook bij ons. Hij was een bewijs en een voorbeeld van de mogelijkheid van samengaan van Duitschers en Nederlanders. Altijd opgewekt, geen moeilijkheden uit den weg gaande, ging hij recht op zijn doel af. Zijn laatste rede in Eindhoven was een hartstochteUjk beroep op de noodzakehjkheid der kameraadschap tusschen Nederlanders en Duitschers.

Ruim 2 jaren heb ik samen met hem gesproken in ontelbare vergaderingen. Zijn belangstelling en medeleven waren altijd onverzwakt. Thans is hij niet meer. Wij turen hem na, vergeten hem nooit en marcheeren verder. Dat is gehandeld in zijn geest.

la gciiaiiuciu. xii gvwaï.. Pionier was hij als Reichswehrsoldaat; pionier was hij als nationaal-sociahst in zijn vaderland en voor zijn volk; pionier was hij met ons, ook voor ons Volk.

vvao V'XXO) Mannen als hij leven in ons midden voort en elk onzer