is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 1, 1942, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punt dier stralen nu eens buiten den cirkelomtrek, dan daar binnen.

Wat de beteekenis der curven betreft kan het volgende worden opgemerkt.

Het gebruik van curven heeft in de statistiek een voorname plaats ingenomen, vooral in verband met de bestudeering van het statistisch grondmateriaal.

Door middel der curven brengt men de beweging van een zeker statistisch feit over verschillende jaren, c.q. tijdstippen, in beeld, waardoor men inzicht krijgt o.m. van de toe- of afneming van de reeks, van de tijdstippen waarop een toeneming van de reeks in een afneming overgaat, van den afstand tusschen 2 opeenvolgende toppen en zakken.

De curve is voorts van belang ter vergelijking van 2 of meer reeksen cijfers.

Het zou ons te ver voeren hierop nader in te gaan.

Tot slot rest ons nog een bespreking over de verzameling en de bewerking van het grondmateriaal.

De statistische afdeeling verkeert in het zeer gunstige geval, dat het grondmateriaal, waarover moet worden beschikt, persoonlijk en rechtstreeks kan worden verzameld.

In de overgroote meerderheid der gevallen is de toestand bij de verzameling van het statistisch grondmateriaal een geheel andere.

Het is daarom van belang deze uitzonderingsgelegenheid ten volle te benutten.

Om nu alle misvattingen den pas af te snijden stellen wij als dringende noodzakelijkheid, dat alleen zij die deel uitmaken van de statistische afdeeling met de verzameling van de primaire feiten moeten worden belast.

De bezwaren, waarmede in dit opzicht de statistische afdeeling te kampen heeft, zijn vele; wat hier vanzelfsprekend wordt ge-

acht, wordt door velen dikwijls uit het oog verloren.

De verwaarloozing, zelfs de ontkenning van bovengenoemde noodzakelijkheid wortelt in een onjuiste opvatting van de beteekenis ervan.

De inschakeling der bemiddelingsafdeelingen op het terrein van de verzameling van het grondmateriaal moet, als nietdeugdelijk, van de hand worden gewezen.

Slechts enkele pijlen, die onze meening hierover moeten versterken, zullen wij verbruiken van onzen in deze rijk voorzienen boog,

De statistiek heeft naast bewonderaars heftige bestrijders, niet alleen van mannen der wetenschap, doch ook van hen wier afkeer slechts een spel is der hartstochten; ’n afkeer die niet voortkomt uit een ernstige bestudeering der problemen en mogelijkheden der statistiek, doch die alleen een verklaring vindt in onkunde.

Wij zullen hier de oorzaken niet opsporen, die Thiers bewogen tot een zoo vernederende uitlating, die de statistiek in wezen geenszins verdient, wanneer hij zegt, dat zij is ~I’art de preciser les choses qu’on ignore”, doch wij zeggen niet te veel, dat bij velen, waarmede de statistische afdeeling dagelijks te maken heeft, de scepsis en het synisme omtrent de waarde der statistiek voortkomt uit onkunde en gemis van statistische geschooldheid.

Deze feiten vallen slechts te betreuren, erger is het, dat de ervaring heeft geleerd, dat de uitkomsten omtrent den stand der werkloosheid, het aantal bemiddelingen, enz. dikwijls het resultaat waren van ruwe schattingen, zoodat wij de prealable vraag zouden kunnen stellen of dergelijke handelwijzen niet juist de oorzaak zijn, dat de meening heeft kunnen postvatten, dat met cijfers alles te bewijzen is.

Het is allerminst de bedoeling iets af te dingen op het uitstekende werk, dat verricht is op statistisch terrein door vele voormalige Districtsarbeidsbeurzen, toen van een aparte afdeeling nog geen sprake was, hiervoor kunnen wij waardeering hebben; wij willen alleen in ’t licht stellen, dat men bij de bewerking der statistiek zich stipt te houden heeft aan de eischen der statistische methode, zoodat geselecteerd personeel noodzakelijk is, wil zij met vrucht de feitelijke werkelijkheid met betrekking tot de verschijnselen onderzoeken.

Daar waar de bemiddelingsafdeelingen zijn ingeschakeld bij de verzameling van het grondmateriaal, bestaat de neiging reeds aanstonds een aantal individueele gevallen samen te voegen, waarna de gegevens ~pasklaar” naar de statistische afdeeling gaan.

Tegen deze wijze van handelen kan niet voldoende worden gewaarschuwd. Wat toch is het geval?

I. Door deze handelwijze krijgt de statistische afdeeling niet ieder individueel geval waarmede zij te maken heeft als een zelfstandige eenheid onder oogen. 11. Men ontneemt haar de mogelijkheid fouten bij de invulling gemaakt, op te sporen. 111. Bij de samenstelling kan een subjectief oordeel een rol spelen.

IV. Waar de Gewestelijke Arbeidsbureaux uit verschillende afdeelingen bestaan, zal de samenstelling niet door allen op gelijke wijze geschieden.

V. Het bedrog (permitteer deze uitlating) waaronder de statistiek wel eens te lijden heeft met het doel het aantal bemoeiingen eener afdeeling bijvoorbeeld in een gunstiger daglicht te stellen wordt in de hand gewerkt.

Aan deze punten zouden nog verschillende zijn toe te voegen, vooral met het oog op den eisch