is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 1, 1942, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ciaal-Democratischen Bond van Ned. Spoorwegpersoneel, onder de zinspreuk „Recht en Plicht”. Goedgekeurd bij Kon. besluit van 5 Juni 1896 no. 39.

Als doelstelling werd aangegeven: Langs wettelijken en ordelijken weg de stoffelijke en zedelijke belangen van den Nederlandschen spoorwegman te behartigen en de sociaal-democratie te bestrijden.

Voorwaarden voor het lidmaatschap: Geen lid zijn eener soc. dem. of andere, doch naar dezelfde richting strevende, vereeniging en van goed zedelijk gedrag.

Het ledental bedroeg: bij op-

richting: 78; Japuari 1895: 153; 'Februari 1896; 156.

Verdere bezonderheden: De Vereeniging belast zich met aankoop van steenkolen en aardappelen.

Heeft in het belang der leden aangevraagd de loonbetaling wekelijks te doen plaats vinden in plaats van halfmaandelijks. *

Wie deze gegevens met aandacht doorgelezen heeft, zal het specifiek katholieke der stad eruit onderkennen en tevens inzien, hoe vooral de oudere gilden menig folkloristisch gebruik op die wijze in stand gehouden hadden.

Arbeidsbemiddeling

Eén jaar bemiddeling van ambulante musici en artisten in het Gewest Groningen door Mr. H. 4- G. J. P. de Jonge

Beschikken we over de arbeidsbemiddeling in het algemeen en die voor bepaalde bedrijven of groepen van personen in het bijzonder over een ruime, zich npg steeds aanvullende, mate van litteratuur, het vraagstuk van de bemiddeling van musici en artisten werd tot dusver weinig aangeroerd.

Juist hierom en omdat deze tak van bemiddeling vanaf den aanvang der werkzaamheden door'het Rijksarbeidsbureau, en meer nog sinds de liquidatie op eenige uitzonderingen na —■ van het instituut der impressario’s op i September 1941, hier de bijzondere aandacht kreeg, hetgeen wederom mede het gevolg was van de beschikking bij dit bureau over een musicaal begaafden ambtenaar, die, hoewel eigenlijk behoorende tot de afdeeling „Hotel”, zich al spoedig geheel op de bemiddeling van musici en artisten ging toeleggen, wil ik trachten over dit soort bemiddeling, de werkzaamheid en de resultaten ten

deze van ons gewest iets te vertellen.

Tot I September 1941 de situatie aldus, dat de impressario’s, ten koste van werkgevers en werknemers, practisch de geheele bemiddeling van musici en artisten tot zich hadden getrokken. Het feit, dat de impressario’s vrijwel alleen het arbeidsveld bestreken, had tot gevolg, dat zoowel werkgevers als werknemers aan hen overgeleverd waren, wat meermalen tot resultaat gaf, dat bovengenoemde categorieën personen hiervan financieel de dupe werden. Een goed begin was het derhalve, dat aan hun alleenzeggenschap, behoudens bovenbedoelde uitzonderingen, door de Regeering een einde werd gemaakt. Tot zoover over de werkzaamheid der impressario’s.

Allereerst nu de opmerking, dat het onjuist is de bemiddeling van musici en artisten te onderschikken aan of iri te deelen bij eenigen anderen tak van bemiddeling, als b.v. de afdeeling,. Hotel” of ~Overige Beroepen” en geschiedde dit al eens, dan was dit het gevolg van de noodzaak, om, bij gebrek aan een specialen bemiddelaar, deze afdeeling al-

daar onder te brengen, waar de constructie van een bepaald bureau onderbrenging het meest rechtvaardigde. Voor een gelijkschakeling van deze beroepen ontbreekt alle grond en punten Van overeenstemming ontbreken al eveneens over de geheele lijn, tenzij men b.v. als zoodanig zou aannemen het feit, dat de musicus en artist ~soms” terzelfder plaats zijn beroep uitoefent, waar het hotel- en café-personeel zulks ook doet, doch een dergelijk punt van overeenkomst kan men toch moeilijk met ernst naar voren brengen. Het kenmerkend verschil zal men m. i. echter hierin moeten zien, dat het beroep van den musicus en artist onder hoofdarbeid en dat van de andere genoemde categorieën van personen als handenarbeid beschouwd moet worden. Of, in het kort, dït beroep is een beroep, dat geheel op zichzelf staat.

De techniek der bemiddeling van musici en artisten wijkt op meerdere punten van de bemiddeling van andere groepen personen af. Voor de totstandkoming van de bemiddeling gelden andere eischen en eveneens moeten andere eischen gesteld worden aan den bemiddelaar. Bemiddeling van een zeer bekwaam boekhouder of timmerman zal doorgaans tot gevolg hebben, dat de juiste man op de juiste plaats komt en met een dergelijke bemiddeling is ié lere werkgever tevreden. Bij de berhiddeling van musici en artisten echter kan de tevredenheid van den werkgever gevoeglijk als van afgeleid belang beschouwd worden en is de smaak van het publiek veelal de beste barometer ter beoordeeling van. het succes der bemiddeling. Is dit succes er, dan is de Vwerkgever doorgaans ook tevreden en omgekeerd.

Buitendien zij nog opgemerkt, dat de arbeidsverhouding hier veelal verschilt van de normale verhouding tusschen werkgever