is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 1, 1942, no 1-9, 1942 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren gedicht door één der ambtenaren.

In den loop van den avond hield de directeur, de heer Polder, nog een korte toespraak, waarin hij zijn spijt uitte over het feit, dat niet alle ambtenaren en ambtenaressen aanwezig waren.

De heer Polder merkte op, dat diegenen, die regelmatig van deze avonden wegblijven, zich bewust buiten de ambtenarengemeenschap stellen, hetgeen hem niet ontgaan is en ook in de toekomst niet ontgaan zal.

Vervolgens wierp de directeur een terugblik op het afgeloopen jaar. Spr. memoreerde o.m. den armoedigen indruk, dien de oude arbeidsbeurs maakte en was van meening, dat de verhuizing naar het tegenwoordige gebouw, nu een jaar geleden, een alleszins gelukkige was. Het aantal ambtenaren is in het afgeloopen jaar ongeveer verdubbeld en ook wat de bemiddelingsresultaten betreft geeft de gang van zaken reden tot tevredenheid, hetgeen echter geen aanleiding mag zijn om op de lauweren te rusten, doch integendeel moet leiden tot nog grooter activiteit.

De avond werd verder doorgebracht met zang, voordrachten, waarbij o.a. het pianospel van mej. van Vossen en haar broer en een zangvoordracht van mej. van der Post bijzondere vermelding verdienen.

De directeur gaf ter afwisseling nog een demonstratie van telepathie, hetgeen een ieder zeer amuseerde.

Om tien uur vertrok de groep Apeldoorn na een kort woord van den leider van het bijkantoor Apeldoorn, den heer van Vossen, waarin deze de verwachting uitsprak, dat Apeldoorn, heden als gast aanwezig, zich spoedig zal kunnen revancheeren.

Weldra sloeg ook voor de overigen het klokje van gehoorzaamheid.

De avond mag in alle opzichten geslaagd heeten. De thuisblijvers hebben heel wat gemist. Dus de volgende keer: allen present!

Qi"5H) °'j “s ben we in een gezellige personeelsbijeenkomst de opening van ons nieuwe bureau gevierd.

Vele ambtenaren hadden hun echtgenoote of verloofde medegebracht.

De conferencier, die als gangmaker fungeerde, zong zijn liedjes, tapte de gebruikelijke moppen en wist er een vroolijke stemming in te brengen.

ALLE

voor do redactie van het Voorlichtingsorgaan bestemde stukken richte men aan den Voorlichtingsdienst van het Departement van Sociale Zaken, Raamweg 90, te ’s-Gravenhage.

Abonnementsopgaven en betalingen voor ~Arbeidsbestel” , adresveranderingen, enz. uitsluitend aan

N. Samsom N.V., Alphen aan den Rijn.

Een orkestje speelde populaire muziek en er werd enthousiast gekiend om de beschikbaar gestelde prijzen.

Al met al was het een prettige, gezellige avond. Dat de ambtenaren ook buiten de dagelijksche sfeer met elkaar in contact komen, zal de onderlinge samenwerking op het bureau zeer zeker bevorderen.'

Het is te hopen, dat nog voel van dergelijke personeelsbijeenkomsten mogen volgen.

(~~ Het woord- Hilversum J naar” heeft in ons goede landje altijd een bijsmaak gehad van stijfheid en bezadigdheid. Dat de Hilversumsche G.A.8.-ers en de leden van de bijkantoren aan deze euvelen niet mank gaan, hebben zij de laatste weken op het groene veld, hollend achter het bruine monster, voldoende bewezen.

Wij zijn aan het voetballen gegaan en zelfs zij, die nauwelijks meer wisten hoe een voetbalschoen aan te trekken, hebben zich vol vuur in de enerveerende voetbalgevechten der laatste weken geworpen. En als wij na dit eerste prille begin ons spelersmateriaal van 15 tot en met 42 jaar met een critisch oog bekijken, dan zijn wij over de resultaten lang niet ontevreden. Een 9—I zege op den radioomroep, een 5—3 nederlaag tegen het sterke fabriekselftal van ~Brinko” en een stevige B—o8—o nederlaag van ons tweede tegen een danig versterkt ~Belastingelftal”. Zat hier de schrik voor den fiscus ons een beetje in de beenen?

Al hebben wij ons in deze wedstrijden tot het uiterste gegeven, toch waren de uitslagen niet hoofdzaak. Boven alles ging de sfeer op en om het veld en deze was geweldig. Wij, die elkaar veelal slechts van ~over de telefoon” kenden, hebben kennis met elkaar gemaakt. De