is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 2, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. De rekening; Gezinsuitkeeringen. In feite draagt deze rekening hetzelfde karakter als de voorgaande (7/11). Door het bestaan echter van de verplichting tot terugbetaling in sommige gevallen, geeft deze rekening op sommige momenten ook een vordering op derden aan. Deze vordering nu wordt apart geadministreerd op de rekening: „Gezinsuitkeeringen, van derden te vorderen”.

i2a. Gezinsuitkeeringen 31/1 Kas-giroboek . . 1500 31/I Naar i2i. . . 50 enz. enz. Jaartotaal .... 8000 31/12 Jaartotaal . . 750 Naar gelden t. g. r. 7250 8000 8000 12A. Gezinsuitkeeringeriy van derden te vorderen i/i 3'/i Saldo .... Van 12a .... 20 50 31/1 Kas-giroboek enz. • • 40 enz. Jaartotaal .... 770 31/12 Jaartotaal . . 700 Naar nieuwe reke ning 70 Saldo 770 770 i/i 70 Omschrijving Dd. Debet Dd. Credit Reiskosten Ausb. werkstatt A’dam J. Jansen Ingehouden loonbelasting Org. Todt . . 12/1 5.90 23/1 17/I 5.90 12,71 enz. 13- Derden i/t Saldo 500 31/1 Kas-giroboek 510 31/1 Kas-giroboek . . enz. 20 enz. Jaartotaal .... 3500 31/12 Jaartotaal . . 3400 Naar nieuwe reke ning 100 3500 3500 i/i Saldo ‘ 100

Maandelijks wordt vanaf de creditzijde van het kas-giroboek de rekening Gezinsuitkeeringen gedebiteerd. Bij het ontstaan eener verplichting tot terugbetaling geeft de administrateur der financieele kartotheek dit door aan den boekhouder, die deze verplichting boekhoudkundig vastlegt door middel van den journaalpost: Gezinsuitkeeringen, van derden te vorderen; Aan Gezinsuitkeeringen.

De crediteering der eerstgenoemde rekening geschiedt dan maandelijks vanaf de debetzijde van het kas-giroboek.

Op het einde van het jaar gaat het saldo der rekening Gezinsuitkeeringen naar Gelden ter goede rekening; het saldo der rekening Gezinsuitkeeringen, van derden te vorderen naar de Balans.

Schematisch geven deze beide rekeningen dus het nevenstaande beeld:

13. De rekening: Derden.

Deze rekening bevat alle schulden aan en vorderingen op derden, welke niet dikwijls genoeg voorkomen, om er een aparte rekening voor te openen. Zij wordt maandelijks vanuit het kas-giroboek gedebiteerd en gecrediteerd. Het saldo gaat naar de Balans.

Teneinde het inzicht in de nog uitstaande vorderingen en schulden te vergemakkelijken, wordt bij deze rekening aangehouden een ~Derdenregister”, waarin alle vorderingen en schulden met een duidelijke omschrijving worden geboekt. Bij terugontvangst, resp. betaling, wordt dit in het register aangeteekend.

Het Derdenregister heeft den nevenstaanden vorm:

Op het einde van de maand moet het register per saldo kloppen met de rekening ~Derden”, terwijl tevens op het eind van het jaar het balansbedrag met behulp van dit register wordt bepaald.

(Wordt vervolgd)

Arbeidsbemiddeling

De ontwikkeling der Openbare Arbeidsbemiddeling door P. Postma, Oostzaan

Wanneer wij over de ontwikkeling van de openbare arbeidsbemiddeling willen gaan schrijven, beseffen wij een onderwerp aan te snijden, dat niet nieuw is. Verscheidene boeken over de arbeidsbemiddeling zijn reeds verschenen, terwijl ook in artikeien dit onderwerp op velerlei wijze is belicht. Wanneer wij ons toch hiermede willen bezighonden is het doel daarvan niet zoozeer achterom te zien, dan wel onze blik te richten op het heden en de toekomst. Ten-

einde toch een bepaalde lijn, die in de ontwikkeling der arbeidsbemiddeling valt waar te nemen, te ontdekken en te volgen, willen wij ook de geschiedenis in ’t kort memoreeren.

Hoe het was. Omstreeks 1880/1890 werd de arbeidsbemiddeling vrijwel alleen uitgevoerd door beroepsbemiddelaars. Dit waren menschen, die tegen vergoeding iemand plaatsten bij een werkgever. Deze vergoeding beliep vaak niet alleen een rechtstreeksche belooning voor het bemiddelingswerk, maar bracht