is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 3, 1944, no 5, 1944 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ini kunidiige lianden te zijm bij de pianiste en aodoirnpagnatrice Mevr. Daiams.

Het succes, hetwelk die opvoering bij de première te beurt viel, sprak voldoende voor het welslagen dezer voorstelling; het enthouisiasrae steeg nia elk niunfmer en werd bij het laatste tafereel, met de boerendans en die echt Hollanidsiche liedijies, tot een ware ovatie.

Moge het den dapperen en kunidlgen miedeiweiikenidien beschoren zijn, nog m-eniige revue te ikunnien lopvoeren! er steeds climiax in te brengen, w'aaraan ik, na deze eersteling te hieibben igezden', geen oogenlblik twijfel.

w.g. Marie v. Eysden-Vink.

VOETBAL-ONTMOETING.

De 20ste Mei 1944 was voor de voetballers van het G.A.B. Rotterdam een groote dag. Eindelijk zou dan toch de langverbeide voetbalwedstrijd tegen het G.A.B. Den Haag, die om redenen al eens was uitgesteld, plaatsvinden.

Het was daarom dan ook wel jammer, dat bij het begin van den strijd niet de twee elftallen van het tournooi uit Den Haag zich konden opstellen, maar ploegen, die doordat enkele spelers. Op de ziekenlijst stonden, zwaar gehandicapt waren.

Ondanks deze teleurstelling voor de Rotterdamsche supporters was er toch nog van spannend voetbal te genieten. Goed spel werd echter niet te zien gegeven, voor een deel gevolg van het bovenvermelde, maar meer nog door den sterken wind, die recht over het veld stond en waardoor de wedstrijd sterk werd beïnvloed.

Rotterdam,' dat met den wind in den rug begon, zette aanstonds het offensief in en was niet voor het doel van de gasten weg te slaan. Het schieten van iie Rotterdammers was echter erg slecht, waardoor het

de Haagsche verdediging gelukte langen tijd den stand blank te houden. Bij de enkele aanvallen, die de Haagsche collega’s ondernamen, bleek echter al spoedig, dat deze niet van gevaar ontbloot waren en dit beloofde voor de tweede helft van den wedstrijd menig benauwd oogenblik, want dan kregen de gasten het voordeel van met den wind mee te kunnen epelen. Zoo dacht de Rot-' terdamsche rechtsbinnen er zeker ook over, waAt even vóór de rust maakte hij uit een yoorzet van den linksbuiten met een keurig schot het eerste doelpunt (1—0). Onmiödellijk na de rust gelukte het den rechtsbinnen weer een doelpunt te maken (2 Na dit doelpunt waren de Haagsche collega’s gesteund door den wind niet meer te houden en gelukte hpt den midvoor met een prachtig schot den stand op 2—l te brengen en even later was het zelfs gelijk door een 'fout in de Rotterdamsche verdediging. Opdringen tot over de helft van het veld werd de Haagsche backs echter noodlottig. Onze sprinter-rechtsbuiten wist hiervan tweemaal te profiteeren en nam het derde en vijfde doelpunt voor zijn rekening. Den. Rotterdamschen spil, die met een blessure sukkelde en het laatste kwartier linksbuiten ging spelen, gelukte het het vierde doelpunt te maken. Hierbij bleek, welk een steun de Rotterdamsche supporters verleenden. De Haagsche doelman werd door een Rotterdamsche Eva immers zoodanig geboeid, dat hij voor een oogenblik zijn werk vergat, als een echte Adam liet hij zich ook nu weer verleiden en dat werd niet alleen hem, madr ook zijn ploeg noodlottig. Toen het vijfde doelpunt was gemaakt, ging de wedstrijd als de befaamde nachtkaars uit. Met een Rotterdamsche overwinning van

5—2 kwam dus het einde van een zeer prettige en sportieve ontmoeting,, welke zege, het dient gezegd, wel iets geflatteerd was.

De scheidsrechter leidde den wedstrijd op een rustige en aangename manier tot ieders tevredenheid.

J. D. Seip

INDOORTRAINING.

Na sluitingstijd blijft het druk in het gebouw aan de Ie Middeilandstraat 103.

Terwijl in de cantine alles in de weer is met het repeteeren voor .het Gewaro-cabaret, komen de voetballers in actie in de wachtruimte op de eerste etage. Zij hebben sporttenue gestoken voor hun wekelijksche turnuurtje.

Het is thans ongeveer dr.ie jaar geleden, dat op initiatief van den inmiddels naar het Rijksarbeidsbureau overgeplaatstep heer van Luyk voor het eerst een voetbalteam werd samengesteld. Alle begin is moeilijk en aanvankelijk waren de successen gering, doch na stug volhouden verkregen wij de reputatie van een geducht tegenstander te zijn. In het begin van dit seizoen daalden echter de prestaties weer.

De leden van onze actieve sportcommissie staken daarop de hoofden bij elkaaA om hiertegen hun maatregelen te treffen. Het gevolg van dit overleg was: Indoortraining.

Onze veelzijdige verzorger, de heer. J. D. Seip, belastte zich met de leiding en ontpopte zich als een volwaardig leer aar; de medewerking van de spelers was uitstekend en de resultaten heeft het Oewestelijk Arbeidsbureau Eindhoven op 1 April j.l. wel aan den lijve ondervonden. De wedstrijd werd door / ons elftal gewonnen na een sportief en pittig spel.