is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 3, 1944, no 6, 1944 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Bijk. Winterswijk, een zoon geboren, genaamd Antoon.

J. Jansen, ass. op de afd. Bouw, heeft zich op 29-5-’44 verloofd met mej. Corry van Llgtenbelt. Belden onze hartelijke gelukwenschen.

Dordrecht meldt Aangesteld:

Compt.: mej. Ch. C. Kamermans.

Vertrokken: Byk. Gorinchem: mej. N. van Keulen.

’s – Gravenhage meldt: Aangesteld:

Mevr. J. C. Maschkow-Menso op het Advlesbureaut tijd. afd. Vrouwen).

Ontslag verleend aan: Mej. H. C. Visser; H. G. van Dijk

en J. J. Pletersen.

Teruggekeerd:

A. Boon dd. 19 Juni jl. uit den N.A.D.

Groningen meldt: Benoemd :

Hoofdbureau Groningen:

Mej. J. G. Llndemulder, ass. afd. Compt.

Bijk. Winschoten:,

Mej. A. Reinlnga, ass. bureau Fachberater.

Ontslag verleend aan: Hoofdbureau Groningen: Mej. D. Krulzinga, typiste op het bureau Fachberaterln; K. van ’t 'Zet, ass. afd. Compt. •

Bijk. Sappemeer:

H. Bartelds, ass. In alg. dienst. Bijk. Winschoten:

Mej. G. H. Elzen, steno-typlste op het bureau Fachberater.

Overgeplaatst:

Jj. J. Mleras, ass. afd. Handelsen Kantoorpersoneel van het Hoofdbureau naar het bijk. Winschoten; L. Haisma, ass. op het bijk. Stadskanaal, als eerste ass., tevens plv. leider naar het bijk. Veendam.

A. W. Tholen en O. Verkerk, ass. op de afd. compt. van het hoofdbureau, hebben na beëindiging van hun arbeldsdlenstpllcht hun werkzaamheden hervat.

De heer J. Roggen, bij wijze van detacheering belast met de waarneming van de afd. Scheepvaart- en Transportbedrijven van het Hoofdbureau, keerde naar het bijk. Sappemeer terug.

Mej. B. Tjabbes, bij Wijze van detacheering op het Hoofdbureau werkzaam, heeft haar werkzaamheden op het bljk. Winschoten hervat.

Geboren:

Allard Warner, zoon van den heer Drs. A. J. Venstra, chef van de afd. S.E.D.; Marlanne Olga, dochter van den heer H. Havlnga, chef van de afd. Bouwbedrijven.

De gelukkige ouders worden langs dezen weg nogmaals hartelijk gelukgewenscht.

Haarlem meldt:

In dienst getrede-n:

Afd. Migratie: J. M. v. d. Water (gedet. van het Bijk. Beverwijk); afd. Administratie: mej. M. J. F.ten Have, mevr. B. C. Vermeulen, K v. d. Vegt (gedet. van het G.A.8.); afd. S.E.D.: drs. O. J. Versnel, Th. J. J. H. de By, mej. W. J. W. van Delft, mej. C. H. M. de Graaff, O. Kolk, mej. A. Hubach; afd. Comptabiliteit: W. de Graaff (ged. van het R.AB.); Algemeen Bureau: mej. W. van Dommelen, mej. J. W. Nugter; Deutsche Abt.: mej. M. O. de Rooy; afd. Buitendienst: J. P. Joppe.

Gedet. van het G.A.B. Haarlem naar het bijk. Hoofddorp J. P. Groeneveld; van het bijk. Beverwijk naar het Adviesbureau voor Arbeid In het Bultenl. Haarlerti: J. H. Geurts.

Ontslag veleend aan: Mej. G. M. Roezen.

Overgeplaatst:

Naar het G.A.B. Lelden: Drs. D. J. Degenaar; naar het G.A.B. Amsterdam: mevr. H. G. Hessen-Heck en mej. J. W. Monné.

ïleerlen meldt:

In dienst getreden:

Mej. F. M. Brassée, als adm. hulpkr. op de afd. Migratie; mej. L. Collarls, als adm. hulpkr.Ajriste op de afd. Mljnbemlddellng; mej. M. Th. E. Stultlens als adm. hulpkr./ typiste op de afd. S.E.D.; A. A. de Vos, als 2e ambtenaar Buitendienst.

Ontslag verleend aan:

Mej. E. M. G. Keulaerds, adm. hulpkr. afd. admin. op eigen verzoek; mej. J. H. Maessen, adm. hulpkr. afd. S.E.D. op eigen verzoek.

Interne mutaties:

De heer Dautzenberg, adm. hulpkracht afd. Mljnbemlddeling werd overgeplaatst naar de afd. chef A. B.; mej. B. M. Schepers, tot nu toe

typiste op de afd. admhi., overgeplaatst naar de afd. chef A. 8.; J. Grootjans, chef afd. Bijz. Bemiddeling werd tevens belast met de tijdelijke waarneming van de afd. Handels- en kantoorbedienden; P. P. J. Gerritz, chef afd Handels- en kantoorbedienden, overgepl. naar het G.A.B. Utrecht; N. B. M. Romijn, adm. hulpkracht afd. admln. werd wederom opgeroepen voor den Landstorm.

Huweiy k:

Op 26 April 1944 trad te Winterswijk In het huwelijk M. H. J. Zlellemans, 2e ass. op de afd. S.E.D., met mej. N. E. Roes. Wij wenschen het gelukkige paar veel geluk en ze^ln.

Botterdam meldt:

Teruggekeerd:

Uit den Arbéldsdienst dfe A. J. M. Schakel en J. v. Wijngaarden. Uit Eindhoven werd te Rotterdam teruggeplaatst de heer E. Truln, die nu In de bibliotheek een taak zEil vinden.

Ontslag verleend aan:

Mej. J. _Th. V. liOttum, mej. A. J; Visser, 'G. P. Duykers, A. M. A. Jansen en P J. Bekkers.

Familieberichten:

Niet minder dan drie ambtenaren werden verblijd met de geboorte van een zoon. De drie pukken heeten:

WlUem, 13-6-’44 van W. Nijman, Medische Dienst, Boschpolderplein; Jozefüs A. M., 23-6-’44, van P. Heijman, Loonoverscliotten; Erik, 7-6- ’44, van S. E. Jongejan, Scheepvaart..

Met onze gelukwenschen!

Utrecht meldt:

Aangesteld:

Mej. T. C. Tersteeg tot typiste op de afd. Arbeidsinzet en Migratie./

Ontslag verleend aan :

G. J. Lisman, jongste bed. op de afd. Compt.; W. Bemard, tijd. adm. hulpkr. op de afd. Migratie; D. Waasdorp, bode/chauffeur.

Zwolle meldt:

Def. aangesteld:

J. J. Brink, adm. hulpkr. afd. Migratie, tot toen tijd.

Tijd. aangesteld:

Mej. H. S. Neeteson, adm. hulpkr. afd. Adm. proc.houdster N.V. Textlelgrooth. Hes en Cö. Zwolle.

Bevorderd:

J. C. Cavaljé tot 2e ass. en schr. Ie klasse afd. Compt.

Verdere Personalia op blz. 69.