is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 1, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diensttijd in aanmerking komen voor een hoogere uitkeering, van / 500 op / 433.33 gesteld. Vervallen is het voorschrift dat van de drie vertegenwoordigers van werknemerszijde in de Commissie van Advies twee georganiseerd en één ongeorganiseerd moeten zijn.

De tijd gedurende welken een arbeider vrijgesteld kan worden van het doen afstempelen van zijn boekje (oorspronkelijk kaart) voor het verrichten van zelfgevonden werk, is van een week op drie dagen (of langer) gesteld. Gedurende die dagen (of langer) verbeurt hij daarmee zijn garantieloon.

Ingevoegd is een bepaling dat voor ongehuwden die kostwinners zijn, niet de bepalingen gelden welke overigens voor ongehuwden worden toegepast omtrent het aannemen van werk buiten Amsterdam.

Wachtgddregding in de Tabaks- en Sigarenindustrie. Tusschen de vier organisaties in de Tabaks- en Sigarenindustrie en het K. N. S. is een wachtgeldregeling tot stand gekomen, geldende zoowel voor georganiseerden als ongeorganiseerden, met dien verstande echter dat de laatsten 5% minder uitkeering ontvangen dan de eersten. De uitkeeringen zullen bedragen ; a. voor gehuwden en kostwinners, / 12 per week plus ƒ0.75 voor elk niet verdienend kind ; h. voor ongehuwden, die niet bij hun ouders inwonen, f 9 ] c. voor ongehuwden, die bij hun ouders inwonen ƒ 8, alles in geval van geheele werkloosheid. De uitkeeringen mogen echter nooit hooger zijn dan 70% van het gemiddeld verdiende loon over de laatste 6 weken. Aan hen, die op verminderde taak werken, zal 70% van het minder verdiende loon en aan hen, die geen 6 volle dagen per week werken, van bovengenoemde uitkeering worden verstrekt.

Steunregeling bij „De Schelde”. De toepassing der in een vorige kroniek meegedeelde steunregeling ten behoeve van de werklieden van bovengenoemde fabriek leidde reeds spoedig tot uitputting van de werMoozenkas der betrokken gecombineerde vakvereenigingen. De Directeur van den Dienst der Arbeidsbemiddeling en Werkloosheidsverzekering bleek geneigd de verstrekte uitkeeringen als reglementair te beschouwen en de circulaire van 5 Maart 1917 ook op deze kas toepassing te doen vinden, zoodat de uitkeeringen, te verstrekken vanaf den datum, waarop het vermogen der kas is gedaald tot 25% van dat, hetwelk zij op 31 Dec. ’l6 bezaten, geheel ten laste van Rijk en Gemeente zouden worden gebracht. B. en W. van Vlissingen konden zich aanvankelijk moeilijk met dit standpunt vereenigen ; waar echter met 25 Febr. 1918 ten aanzien van de werklieden van ~De Schelde” een nieuwe steunrege-

1) Zie blz. 718 jrg. 1917 van het Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid.