is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 1, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehad de arbeidsbemiddeling te beoefenen en wanneer wij de uitkomsten nagaan, kan toch niet ontkend worden, dat het over het algemeen tot teleurstelling heeft geleid. Hoe spoedig zijn de bureaux der organisaties niet door de arbeidsbeurzen overvleugeld geworden, die thans door de vakkundige wijze, waarop zij de arbeidsbemiddeling zijn gaan beoefenen, de zaak op de juiste wijze hebben aangevat en op toenemend succes kunnen wijzen. Bovendien heeft de openbare arbeidsbemiddeling gelijk we ook elders in deze kroniek opmerken, dit voor dat zij geheel om haarzelfswille beoefend wordt, terwijl de bemiddeling van vakvereenigingen e.d. een nevenwerkzaamheid is dier vereeniging tot bereiking van het algemeene doel dat die vereeniging zich stelt. Deze fout in het uitgangspunt, werkt ook bij de ontwikkeling der zaak, door.

Tewerkstelling van geïnterneerden in de typografie. De 28e vergadering van de Centrale Commissie, bedoeld bij art. 34 der Collectieve Arbeidsovereenkomst in de Typografie op 24 Juli j.l. te Amsterdam gehouden, heeft blijkens het orgaan van den Ned. R.K. Grafischen Bond o.a. het volgende besluit genomen ; ~Besloten wordt aan den Directeur van den Rijks,,dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling ~te verzoekèn, dat aan geen hier te lande geïnterneerden buiten,’lander arbeid zal worden verschaft in de Typografie, ook niet ~bjj een ongeorganiseerden werkgever, zoolang een georgani,,seerd gezel werkloos is ; georganiseerde geïnterneerde werk,,gevers te dezen aanzien met Nederlanders gelijk te stellen ; ~te blijven voortgaan met het vragen van inlichtingen aan de ~werknemers-organisaties in de Typografie omtrent het voor,,komen van werkloosheid onder hare leden, en, zoo eenigszins ~mogelijk, er voor te willen zorg dragen, dat niet door arbeid ~van geïnterneerde vreemdelingen bij ongeorganiseerde werk,,gevers afbreuk gedaan wordt aan de bepalingen der Collec,,tieve arbeidsovereenkomst en aan de bedrijfsregelingen der ~ organisaties.”

Arheidshemiddeling voor het Hotel-, Café en Restaurantbedryf te Haarlem. In een op 15 Juli gehouden vergadering van de afdeeling Haarlem van den Ned. Centr. Bond van Personeel in het Hotel-, Café- en Restaurantbedrijf, heeft de Bondssecretaris, de heer J. G. van Heusden bovenstaand onderwerp behandeld. Spreker behandelde achtereeiivolgens de kroegplaceering, die der vereenigingen, de particuliere bureaux en die der openbare arbeidsbeurzen. In het bijzonder bepleitte hij de wenschelijkheid van vakkundige bemiddeling en meende de gunstige uitkomsten van de drie hier te lande bestaande vakafdeelingen aan de Gemeente-Arbeidsbeurzen te Amsterdam, den Haag en Rotterdam daaraan te moeten toeschrijven. In verband hiermede wees hij er op, dat ook aan de Centrale