is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het j&nanciëele bezwaar is evenwel niet bet eenige.

De administratieve moeielijkbeden zijn b.v. baast even groot.

Het is met de algemeene ontwikkeling der land- en veenarbeiders, en die laatste groep zal er onder moeten worden begrepen niet bijzonder best gesteld, en bet zal verbazend moeielijk zijn afdeelingspenningmeesters te vinden die in staat zijn de administratie aan de werkloozenverzekering verbonden, te voeren.

Vanuit bet Hoofdbestuur zal vrijzeker geregeld persoonlijk toezicht en contróle moeten worden uitgeoefend, wat met groote kosten gepaard gaat.

De contróle is verder nog een moeielijk punt. Persoonlijke dagelijkscbe aanmelding zal niet kunnen worden gemist en met bet oog op de groote afstanden zal dit moeten geschieden op verschillende plaatsen.

Aanmelding b.v. bij één persoon, den afdeelingspenningmeester, is beslist onmogelijk.

’t Zal daarom zaak zijn commissies voor arbeidsbemiddeling in te stellen, waarvan de leden ieder voor zich als Arbeidsbeurs zullen moeten fungeeren. Men ziet, bet vraagstuk van de werkloozenverzekering ter plattelande en speciaal voor ’de landarbeiders is niet zoo gemakkelijk.

En toch zal ’t er van moeten komen, wat ons niet onmogelijk lijkt, als aan bet financiëele bezwaar wordt tegemoet gekomen.

In tweeërlei opzicht.

De gemeenten zullen n.l. de door ons gewenschte commissies voor de Arbeidsbemiddeling wat ruim moeten subsidieëren, opdat aan den secretaris dier commissie mede kan worden opgedragen de afdeelingspenningmeesters in de administratie by te staan.

Verder zal de overheid voor de verzekering van de landarbeiders en daarmee verwante beroepen een booger toeslag dan 100 pet. moeten verleen en. Op deze wijze wordt bet mogelijk de werkloozenverzekering ook tot deze groepen uit te strekken.

Hiembtea.

De contróle bij de werkloosheidsverzekering.

Zoowel uit bet artikel van den Heer E. v. n. Wal in No. 11 dezer aflevering als uit de beschouwingen van den Heer J. C. V. Dam in het laatst verschenen ~Tijdschrift” blijkt, dat de contróle op de handelingen der werkloozenkassen nog niet geheel in orde is.

Ook wij wenscben uit de gegevens, welke de practijk ons