is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verhoogen en uitbetaling te ontvangen van een bedrag ineens van /'IOO voor kleeren. De besturen van de Stoomvaartmaatschappijen hebben toen besloten, een bedrag uit te keeren van ƒ25.

Door de laatstgenoemde besturen is vervolgens de geheele regeling van de havenarbeiders onder de oogen gezien. Het resultaat van de beraadslagingen is geweest, dat een nieuwe regeling zal worden gemaakt, waarby de steun zoo spoedig mogelijk zal worden opgeheven en een arbeidsreserve zal worden ingevoerd. Zij, die bij die reserve worden ingedeeld, zullen een loon ontvangen van ƒ4 per werkdag en Zaterdag ƒ3.

Eau deel van de havenreserve zal ingedeeld worden by de werkverschaffing te Hilversum. Ten hoogste 500 steuntrekkenden uit de havenreserve, die niet hy de arbeidsreserve kunnen worden ingedeeld, zullen bij de opheffing van de .reserve een uitkeering ineens ontvangen. Deze 600 man zullen zich daarna, zoo noodig, hebben te wenden tot het Steuncomité. Aan de verschillende stoomvaartmaatschappijen waren verbonden ongeveer 1200 man, by de havenreserve 1100 man, samen dus 2300 man. Van deze 2300 man vallen er dus 500 af. Van de resteerende 1800 man sullen 800 in Hilversum werk krijgen tegen de loonen door den loonraad vastgesteld. Zij hebben dagelyks vrij reizen. Voor de nog overblijvende 1000 man hoopt men in de haven voldoende werk te hebben. Op het oogenblik zijn reeds AOO man in Hilversum aan den arbeid, die daar ƒ5.50 per dag verdienen. By de veemreserve bestaat dezelfde actie. Ook daar hoopt men tot een vergelijk te komen door een regeling te treffen, die op denzelfden leest geschoeid is.

Werhlooztnzorg te Bussum. Namens een comité van werkloozen was den gemeenteraad verzocht als basis der uitkeering aan te nemen een bedrag van ƒlB per week, zoowel wat betreft gehuwden als ongehuwden met een bijslag van 60 cent per kind beneden 18 jaar en een huurbijslag van ten hoogste / 8 per week.

B. en W. stellen voor in overeenstemming met de minderheid der Commissie van Advies de uitkeering voor georganiseerden te stellen op ƒlO en de ongeorganiseerden ƒ9 plus 60 ct. per inwonend kind en ƒ3 huurbijslag behoudens instemming van het Kon. Nat. Steuncomité. (Persbericht.)

Werhloozen te Schoterland. De raad van Sehoterland besloot, op een desbetreffend verzoek van den Heerenveenschen Bestuurdersbond, werkloosheidsuitkeering te verstrekken aan alle werklooze leden van aangesloten vakorganisaties met werkloosheidskassen. (Persbericht.)

WerTdootheidsverzehering in den landbouw en in de leleedingindustrie. Onder de arbeiders in den landbouw en in de kleedingindustrie