is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen vinden ; voor specialiteiten in bepaalde beroepen alsmede voor draaiers zou rnogelijk eene uitzondering kunnen worden gemaakt.

Zoodra ik nadere gegevens heb ontvangen omtrent de mogelijkheid van plaatsing en de ter plaatse geldende loonen, zal ik U daarvan eene opgave doen toekomen.

Ik noodig U uit, van dit rondschrijven en van het hier bovengenoemde aan de correspondenten in Uw district mededeeling te doen.

De Directeur van den Dienst, ent.

Gircnlair e-W erkloosheidsverzakeiniig.

Werklootheideverzekering en Arbeidsbemiddeling.

No. 230 V.S.

Vervolg op solirgven van 8 «Tannari 1917, No. 17124/5 van den Minister van Waterstaat betreffende toetreding iot de regeling, vervat in het Werkloosheidsbeßluit 1917.

4 Bylagen,

’t-Gravtnhag*, 2 April 1919.

Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van de gemeenten, welhe de regeling, vervat in het Werkloosheidsbesluit-1917 tot dusverre niet hebben aanvaard.

Ik heb de eer U College bet volgende mede te deelen.

De Rijksregeling in zake werkloosheidsverzekering, opgeaomen in bet Werkloosbeidsbesluit-1917 was tot 15 Maart j.l. aanvaard door:

4 gemeenten met 100.000 of meer inwoners, r „ „ 50.000—100.000 „

31 „ „ 20.000 50.000 „ 58 „ „ 10.000— 20.000 „

129 „ „ 6.000 10.000 300 „ ~ minder dan 5.000 ~

tezamen alzoo door 529 van de 1119 gemeenten. Zij zijn, naar bovengenoemde bevolkingscijfers in groepen gesplitst, op bet bierbijgaande overzicht vermeld. Het aantal gesubsidieerde vereenigingen met werkloozenkas bedroeg op 15 Maart 1919: 71.

Deze belangryke cyfers, wyzende op een snellen groei der Terzekering, geven mij aanleiding, nogmaals de aandackt van Uw College en van den Raad Uwer gemeente te vragen voor

1) DU overaiokt is door ona niet op gen om en