is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling.

Ko. 275 C. B. A.

Betreffende: vreemdelingen, die hier te lande werk zoeken.

’a-Oravenhage, 23 Mei 1919.

Aan Heeren Directeuren der districts-arbeidsbeurzen.

a. In vervolg op schrijven dd. 8 Mei j.l. no. 279 C.R.A. heb ik de eer U zulks naar aanleiding van door enkelen Uwer gemaakte opmerkingen nog mede te deelen, dat het niet de bedoeling is, dat de arbeidsbeurzen nagaan, of het in het algemeen gewenscht is, dat deze of gene bepaald aangewezen vreemdeling in ons land komt. Die taak behoort uitsluitend aan het Rijkspaspoortenkantoor.

b. Voorts moeten de directeuren uiteraard zelf beoordeelen, in welke gevallen (b.v. bij aanvragen om speciale krachten, als kenners van bijzondere procidés, specialiteiten op een bepaald gebied, famüieleden als arbeidskrachten enz.) bet geheel overbodig is, eene aanvrage aan de Centrale Rijks arbeidsbeurs toe te zenden ter opneming in bet Dagelijkscb Bericht en in welke gevallen zij dus zonder bezwaar een verklaring onmiddellijk kunnen afgeven. Hierdoor wordt overbodig bureauarbeid voorkomen, en kan de werkgever dadelijk worden geholpen.

De arbeidsbeurzen zuUen dit kunnen beoordeelen aan de hand hunner wetenschap van den algemeenen toestand op de arbeidsmarkt, en zouden indien zij het noodig achten te weten, of aan arbeidskrachten van bijzonder karakter behoefte bestaat, telefonisch een Rijks Nijverheid consulent kunnen raadplegen.

(Nijverheidsconsulenten zijn :

voor Noord-Holland, Zuid-HoUand en Gelderland ten Zuiden van den Rijn ; Ir. F. Begemann te ’s-Gravenhage ;

voor het overige deel van Gelderland, Overijssel, Drenthe, Gro-r ningen en Friesland Ir. H. Stbketee te Deventer :

voor Noord-Brabant, Zeeland en Limburg : Ir. J. K. Morcx te Tilburg).

De verklaring kan in zulke gevallen eenvoudig luiden ;

~De directeur der districts-arbeidsbeurs te verklaart, „dat naar zijn meening met het oog op den toestand der arbeids„markt hier te lande geen bezwaar bestaat tegen op-name als ~arbeidskracht van in het bedrijf van te ”.

c. Onder vrouwelijke arbeidskrachten ten behoeve van huiselijke diensten in de vorige circulaire genoemd, worden verstaan dienstboden en hulpen in de huishouding. Dezen vallen dus buiten de regeling ; andere vrouwelijke arbeidskrachten vallen er onder.

d. Gaarne zal ik elke week mededeeling ontvangen van de afgegeven verklaringen, ten einde zoo noodig met bet Rijkspaspoortenkantoor te kunnen overleggen, en dit dadelijk nader te kunnen inlichten.

De Directeur van den Dienst, enz.