is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, no 9, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen overgaan. Deze aangelegenheid is thans bij dat Departement in onderzoek.

/. Ook op Texel zou, zoo werd het Comité gemeld, een vervroegde inpoldering, die velen handen werk zouden geven, tot stand kunnen komen. Na onderzoek bleken die schorren echter nog niet „rijp” genoeg. M – I* 1 •. « _

g. Er IS nagegaan of er ook geen uitvoering zou kunnen worden gegeven aan de concessie voor het droogleggen van de Westeinderplassen. De buitengewoon hooge kosten van de stichting van het gemaal vormden echter een beletsel.

h. Inzake de verbetering van den weg Haarlem – den Haag, werd den Minister van Waterstaat verzocht zoo mogelijk met spoed tot het voorgenomen werk over te .gaan. Langdurige onteigeningsprocedure’s belemmeren den voortgang.

11. het bevorderen van de uitvoering van buitengewone werken.

a. Met de vakvereenigingen van arbeiders in het land- en tuinbouwbedrijf en later met die in de textielnijverheid en met die in de bouwbedrijven werd geconfereerd om na te gaan wat kon gebeuren om voor deze arbeiders de werkgelegenheid te vermeerderen. De besprekingen leidden er toe tal van zaken onder de aandacht te brengen van de autoriteiten. V

b. Het Ned. Verbond van Neutrale Vakvereenigingen vestigde de aandacht van het Comité op buitengewone werkloosheid onder de arbeiders in de borstelindustrie. Het vroeg of geen buitengewone maatregelen konden worden genomen. Na onderzoek en overleg bleek het niet mogelijk aan dat verzoek te voldoen.

c. De Rijkskolendistributie werd verzocht den aanmaak van brandhout uit een oogpunt van werkverschaffing te bevorderen.

Op dit verzoek werd afwijzend beschikt.

d. Aan den Raad van ’s Gravenhage werd een schrijven gericht, waarin uit een oogpunt van werkverruiming adhaesie werd betuigd met het bouwen van een hotel aan de Zeestraat.

e. De groote werkloosheid te Amsterdam leidde er toe na te gaan op welke wijze werkgelegenheid voor Amsterdamsche arbeiders geopend zou kunnen worden. Gedacht werd aan bebossching of aardappelen telen in de duinen der Amsterdamsche waterleiding. De secretaris is na deskundige voorlichting, tenslotte in een zeer uitvoerige nota, toegelicht met tal van cijfers en gegevens, tot de conclusie gekomen, dat met groote kans op succes eenige tientallen H. A. met aardappelen zouden kunnen worden beteeld, doch dat de kosten van het afrasteren zouden veroorzaken, dat de aardappelen per H. A. zeer duur zouden worden. Om deze reden is van het telen af gezien.