is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn gesteld, de werkloozenkassen der verschillende organisaties weder in functie getreden.

Hiermede is dan wederom een der instellingen, producten van oorlogs- en geweldigen crisistijd, vervangen door het instituut dat meer berekend is voor de normale, tijden.

Textielarbeiders. De Land. Federatie van Textielarbeiders heeft besloten tot oprichting van een werkloozenkas, die van 1 Jan. 1920 af zal functioneeren.

Kleedingindustrie. In „Onze Klaroen”, orgaan van den Chr. Bond van Arbeiders in de Kleedingindustrie, treffen wij eenigé belangryke beschouwingen aan over de werkloosheidsverzekering in genoemd bedrijf.

Allereerst wordt er de aandacht op gevestigd, dat er voor deze industrie belangrijke moeilijkheden zijn, vooral ten gevolge van het feit, dat een groot deel van de arbeiders in huisindustrie en een nog grooter deel tegen stukloon arbeidt. Vooral geldt dit laatste voor de vrouwelijke leden (lingerie-industrie en engros-confectie). Voorts bevat het artikel nog vele mededeelingen, die wij niet alle zullen herhalen, doch waarvan wel de aandacht verdient, de door den Dienst der W. V. en A. B. ontworpen formuleering voor de nitkeeringen der stukloon- en huisarbeiders. Deze komt hierop neer, dat aangenomen wordt voor den drukken tijd een garantieloon van 48 x het uurloon. Indien men meer verdient, moet eerst dat meerdere zijn verbruikt, alvorens men recht op uitkeering kan doen gelden. Daartoe wordt voor den slappen tijd eveneens een garantieloon, doch nu van 36 x het uurloon vastgesteld. Blijft men door gedeeltelijke werkloosheid daaronder, dan verkrijgt men echter niet een uitkeering vooraleer de verschillen, die er nu ontstaan tusschen het garantieloon (86 uur) en de werkelijke weekverdiensten met elkaar gelijk zijn aan het totaal der in den drukken tijd gemaakte oververdiensten.

Een belangrijk punt, zeker niet minder belangrijk dan deze hier weergegeven regeling voor de uitkeering der seizoenarbeiders, wordt gevormd door de contróle, doch daaromtrent treffen wij in het artikel niets aan. Kaar wij van andere zijde vernemen zullen hierbij de werkgevers-organisaties waarschijnlijk hare medewerking verleenen.

De betrokken Bond heeft een referendum over het voorstel tot oprichting van een werkloozenkas uitgeschreven. Met belangstelling zien wij de mededeelingen betreffende den uitslag tegemoet!

Bouwvale. In het orgaan van de Land. Federatie van Bouwvakarbeiders lezen wij een opwekking gericht tot de afdeelingen om toch ernstig te overwegen in hoeverre plaatselijk samen-

4