is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is dus ’t vraagstuk der voorlichting bij beroepskeuze van vier zijden tegelijk benaderd, van de maatschappelijkeconomische zijde als kwestie van regularisatie van den arbeid, van de psychologische zijde als een zaak van individueelen geestelijken aanleg en geschiktheid, van werkgeverszijde als middel tot werving en distribueering van werkkrachten, van medische zijde uit het oogpunt der lichamelijke geschiktheid.

Ongetwijfeld komt hier nog een vijfde element bij n.l. de opvoedkundige zijde van het vraagstuk. Hoe belangrijk deze ook moge zijn, zou ik dit liever niet als een afzonderlijk element in den voorlichtingsdienst willen beschouwen. Integendeel de zaak moet zoo opgevat worden, dat alle maatregelen in paedagogischen zin worden uitgevoerd. De opvoedkundige opvatting moet bij alle vier de richtingen overheerschend zijn, zij moet alles doordringen.

Geen der vier genoemde elementen kunnen op zich zelf een beslissenden invloed uitoefenen. Alles wat zij leveren moet tezamen worden gebracht en in de hand van paedagogisch denkende en voelende raadgevers tot een conclusie met opvoedende strekking leiden.

Hiermede is tevens .de plaats bepaald, die elk der genoemde onderlagen in het vraagstuk toekomt.

Noch het medische, noch het psychologische, noch het economische element komt in het algemeen den voorrang toe. Dit sluit echter niet uit, dat in speciale gevallen elk der drie wel eens afzonderlijk den doorslag kan geven, hetgeen vooral nog al eens zal voorkomen met de geneeskunde.

Wanneer wij aldus gezien hebben van hoeveel verschillende kanten ’t vraagstuk der voorlichting bij beroepskeuze op den voorgrond is geschoven, dan wordt ’t begrijpelijk dat allerwege instellingen ten behoeve daarvan zijn verrezen. Naar den verschillenden oorsprong vindt men ook verschillende instellingen; commissies van advies, bureaux voor beroepskeuze, psychologische en psycho-technische laboratoria.

~ Volgens N°. 13 van de uitgaven van den Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling was in 1919 de zaak geregeld of in voorbereiding in 39 gemeenten. Uit een zeer recente publicatie in het Tijdschrift ; ~Berufsberatung” blijkt dat in Duitschland in meer dan 500 plaatsen voorlichting bij beroepskeuze wordt verschaft.

Regelingen van Rijkswege zijn echter nog zeldzaam. In den loop van dit jaar zijn zulke regelingen ingevoerd in Würtemberg en in Neder-Oostenrijk, maar zij bestaan nog nergens elders. Het mag dan ook zeker als een bewijs van voortvarendheid aangemerkt worden, dat hier door het Ministerie van Waterstaat reeds in 1918 aan de Commissie van Bijstand voor de Arbeidsbemiddeling de opdracht werd gegeven een