is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die met OverheidssteTin bebosscheß, te volgen. Het zijn Breda, dat een terrein van 10 H.A. in orde laat maken, waardoor 40 £l 50 man 5 weken werk hebben tegen een gemiddeld loon van ƒ3.— per dag, verder Bt. Oedenrode en wellicht Hesh Bij laatstgenoemde gemeenten is het o.a. de malaise in de klompenindustrie die aanleiding tot werkverruiming heeft gegeven. Er zal zeer waarschijnlijk een loon worden betaald van f 2 per dag, d.i. het standaardloon voor soortgelijk werk in deze streek. De gemeente Helder laat de „Donkere duinen” bebosschen.

Tekort aan geschoolde houwvakarbeidevs. Er is in de bouwvakken een tekort aan metselaars en timmerlieden, in het algemeen aan geschoolde krachten. Hoe hierin te voorzien? Het tekort nijpt zoo, dat naar wij vernemen de Hegeering de instellino* overweegt van een commissie van deskundigen, die zal hebben na te gaan welke is „the way come out”.

Intusschen trachten eenige gemeenten reeds een oplossing te vinden. Men wil ongeschoolde krachten tot geschoolde krachten opleiden. Den Haag heeft dit voornemen en Haarlem en Franeker eveneens, terwijl we het andere gemeenten in overweging geven. Br zijn aan deze methode groote voordeelen verbonden, I°. voorziet men in het nijpend woning tekort, 2°. maakt men het groote leger ongeschoolde krachten, waarvan thans velen werkloos zijn, iets kleiner en wordt deze groep een mooi verschiet geopend. Natuurlijk ligt de weg vol voetangels en klemmen, bv. hoe controleert men of de „leerling” wel of niet 100 % waarde voor zijn geld geleverd heeft, of, wie zal bijpassen het verschil tusschen werkelijk verdiend loon en uitbetaald loon, enz.? Bij deze zaak komt het vooral aan op volle medewerking van alle betrokkenen. Wij hopen in een volgend nummer reeds iets te kunnen mededeelen van de resultaten.

Spoedonteigening. Bij K. B. is verklaard dat er redenen zijn voor toepassing der wet van 27 Maart 1915 Stbl. 171 ten behoeve der gemeente Amsterdam. Ten behoeve der gemeente is het betreffende wetsontwerp ingediend.

w-einig gemeenten vragen toepassing van de wet van 27 Maart 1915. Deze wet beoogt cle onteigening ten behoeve van gemeenten dienstbaar te maken aan de bestrijding der werkloosheid. Door een vereenvoudigde procedure kan het gewenschte spoediger in het bezit komen der aan vragende gemeente, dan door de gewone onteigeningswet.

We schreven hiervoren over bebosschen. Voor dat doel kan de spoed-onteigening van veel nut zijn. In verschillende streken, we denken bv. aan het Gooi (Stad en Lande van Gooiland) zijn de eigenaars er niet gemakkelijk toe te vinden hun gronden at te staan of vragen een abnormalen prijs.

Ten aanzien der onteigening te Amsterdam (het betreft verkeersverbeteringen in den omtrek van het Spui) is een heele