is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeid de werkloozenkassen uitputten. Dat geld ware in goud te verkeeren, als er roor gewerkt moest worden in de Peel. Het slot der discussie leidde tot de volgende motie :

MOTIE.

Ondergeteekenden, allen Directeuren van Arbeidsbeurzen in Limburg en Noordbrabant, te Heerlen in vergadering bijeen op 15 December 1920 ;

Gelet op de thans heerschende of in de naaste toekomst dreigende werkloosheid in onderscheidene bedrijven, die zich ook in hunne districten sterk uit breidt ;

Overwegende, dat vele werkloozenkassen spoedig niet meer in staat zullen zijn de noodzakelijke uitkeeringen te doen ;

dat zonder twijfel geldelijke steun in de huidige crisis van overheidswege moet worden verleend ;

dat echter daardoor de gemeenten op den langen duur boven hare financieele draagkracht zullen worden belast ;

dat alzoo naar andere middelen uitgezien moet worden, die minder kosten medebrengen en de werkloosheid bestrijden ;

van oordeel, dat speciaal voor Noordbrabant en Limburg en de Peel een uitgestrekt arbeidsveld braak ligt, waar productieven arbeid verricht kan worden door het graven van kanalen, het aanleggen van goede wegen en spoorwegen, het bouwen van boerderijen, en zooveel ander werk;

dat met het geld, hetwelk thans door werkloozenkassen uitgekeerd wordt, tendeele de kosten van dat Peelwerk, bestreden kunnen worden ;

SPKEKEN DEN WENSCH DIT :

dat van Regeeringswege met den meest mogelijken spoed stappen gedaan zullen worden om de Peelwerken te doen aanvangen ;

EN BESLUITEN :

deze motie ter kennis te brengen van Zijne Excellentie den Minister van Arbeid.

Daarna werd een bezoek gebracht aan het „Tehuis voor Meisjes, het Asyl voor dakloozen, het Gezellenhuis,” alle te Heerlen en later werd met groote welwillendheid door de Directie van de Staatsmijn Emma de gelegenheid geboden tot een bezoek aan de bovengrondsche mijnwerken, terwijl een der directeuren den volgenden dag een afdaling ondernemen mocht en daarvan gaarne gebruik maakte. Ook het arbeiderskamp Treebeek werd bezocht.

Oproep voor Directeur te Nijmegen. We trofien in enkele bladen een advertentie aan, waarbij een Directeur voor de Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling gevraagd wordt te Nijmegen op een jaarwedde van ƒ3400.— met 2 jaarlijksche verhoogingen van ƒ 200. tot / 4200. Kindertoeslag en premievrij pensioen. Als eischen vonden we vermeld ervaring op het gebied der W. V. en A. B. en bekendheid met vreemde talen. Zooals het hoort, dunkt ons dit. Evenwel zal ieder moeten beamen, dat bij voldoening aan die eischen het salaris aanmerkelijk hooger behoorde te worden gesteld, ƒB4OO,— zal een overvloed van sollicitanten opleveren. De bekwamen, waar het om gaat, zullen er echter door achterwege blijven.

Is het Tijdschrift niet het aangewezen blad voor dergelijke annonces ?

8