is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tegenstanders Tan een te sterke beperking van de immigratie hebben steeds de hoop gekoesterd, dat nitstel tenslotte afstel met zich zou meebrengen en dat met het optreden van de nieuwe regeering een grondig onderzoek van het zeer moeilyke vraagstuk en een dientengevolge meer permanente herziening van de immigratiewetgeving ter hand zal kunnen worden genomen.

Het zal ons benieuwen tot welke regeling de Regeering van President Harding tenslotte zal beslaiten, aan voorspellingen willen wy ons liever niet meer wagen; bij het verschijnen van dit nummer zal de beslissing wellicht reeds zijn gevallen. Wij zouden een verdere groote beperking van de immigratie in Amerika betreuren, omdat genoemd land altijd het immigratieland bij uitnemendheid is geweest voor onze treklustige landgenooten en omdat Amerika in het algemeen gesproken voor onze landverhuizers de meeste en de beste kansen van welslagen biedt.

Indien de poorten van Amerika geheel of nagenoeg geheel gesloten worden, zullen de menschen, die nu eenmaal toch uit ons land weg moeten of willen, naar landen trekken, die in vele opzichten minder goede kansen van slagen bieden.

Immigratie inspectrices in Amerika. De Minister van Arbeid heeft op 1 Juli 1920 aan het bureau voor immigratie een speciale afdeeling voor vrouwen toegevoegd. Twee vrouwelijke ambtenaren van den immigratiedienst zijn reeds werkzaam op Ellis Island, 2 te Boston en 1 te Nieuw Orleans.

Emigratie uit Nederland in het laatste kwartaal van 1920 Gedurende het laatste kwartaal van het afgeloopen jaar zyn uit Amsterdam 48 Nederlanders vertrokken, waarvan 12 naar Argentinië, 23 naar Brazilië, 3 naar Cuba, 8 naar Mexico en 2 naar Spanje.

In de eerste klasse reisden 11 personen. 14 tweede klasse, 6 middelklasse en 17 derde klasse.

In hetzelfde tijdvak vertrokken 2808 vreemdelingen uit Amsterdam, van dezen waren o. m. 86 afkomstig uit Argentiniëj 91 uit Brazilië, 22 uit Chili, 2081 uit Duitschland, 24 uit Hongarije, 63 uit Oostenrijk, 154 uit Polen, 57 uit Tsjecho-Slowakije en 36 uit Zwitserland.

Uit Rotterdam vertrokken 1312 Nederlanders, (546 kajuitspassagiers en 766 in de derde klasse), voor 1297 personen was Amerika het land van bestemming, terwijl er 15 naar Canada vertrokken.

In hetzelfde tijdvak vertrokken van Rotterdam 10898 vreemdelingen, 459 waren o. a. afkomstig uit Amerika, 34 uit Azië,

1) Gegevens ontleend aan het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 16e Jaargang, Afl. I.