is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij naar Nederland teruggekeerd. Grooter zou zeker hun aantal geweest zijn, indien voor hen meer werkgelegenheid in Nederland ware geweest. Voor deze arbeiders heeft de Nederlandsche Arbeidsbeurs betrekkelijk weinig kunnen doen, omdat het meest ongeschoolde arbeiders waren, voor wie in Nederland moeilijk werk te vinden was.

Deu enkelen vakmenschen onder hen hebben we werk in Nederland kunnen aanwyzen.

Bemiddeling van Duitsche werkkrachten, In den loop van dit jaar is de Nederlandscbe Arbeidsbeurs begonnen met de bemiddeling van Duitsche werkkrachten naar Nederland. In' de vergadering van directeuren van arbeidsbeurzen, gehouden te Utrecht op 1 Maart 1920, werd door den directeur van den Eijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling een commissie aangewezen, om eene regeling voor deze bemiddeling te ontwerpen. Zij werd in aansluiting aan het rapport dezer commissie door den Kijksdienst zoodanig getroffen, dat de arbeidsbeurzen in Nederland de aanvragen om werkkrachten, waarvoor geen Nederlanders beschikbaar zijn en waarvoor dus buitenlanders in aanmerking kunnen komen, zullen doorgeven aan onze beurs, die zal pogen aan deze aanvragen te voldoen.

De ervaring, die tot dusver bij deze bemiddeling werd opgedaan, is deze, dat men hierbij twee groote moeilijkheden ondervindt. De eene moeilijkheid is deze, dat het een Duitscher veel geld en tijd kost om zich van een pas te voorzien. Deze moeilijkheid was vooruit te zien. Het andere bezwaar bestaat hierin, dat het zeer moeilijk bleek, van de Duitsche bemiddelingsorganen de noodige medewerking te verkrijgen. Het ligt in den aard der zaak, dat deze instellingen slechts noode willen medewerken, omdat het hier meestal de bemiddeling van vakarbeiders betreft, naar welke in Duitschland ook groote vraag is. In den laatsten tijd wordt deze medewerking beter, omdat men inziet, dat men zich hiermede moet bemoeien in het belang der arbeiders zelve.

Bij de bemiddeling van dienstboden bleken de moeilijkheden nog veel grooter. In de eerste plaats komen de dienstmeisjes er moeilijk toe, schriftelijk te solliciteeren en bovendien werken de oiScieele bemiddelingsorganen hier heelemaal niet mede.

Een groot voordeel van deze bemiddeling is zeker deze, dat onze beurs hierdoor steeds meer en meer bekend wordt en zich een plaatsje toegewezen ziet in het geheele systeem van arbeidsbemiddeling in Duitschland.

De Noderlandsche Arbeidsbeurs als vraagbaak. Zeer groot is het aantal malen geweest, dat aan de beurs schriftelijk of mondeling inlichtingen gevraagd werden. In verreweg het meerendeel der gevallen moesten we den aanvragers duidelijk maken, dat het