is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 17, 24-04-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iterson Spo Roelof Hartstr. 34, Amsterdam Zuio – Tel. 20580 na Su. 52651 Vraagt prijsopgaaf van uw voetbalschoenen en shirts Schitterende collectie Hocke y – S tic k s

5 j B, Constantius 2 heeft nog altijd geen succes, sin? er met 2—l tegen D.E.S. 1 in. G. St. Pancratius 3 klopte V.D.O. 2 met 3—l t 1 Vriendschappelijk. St. Louis 2—Zwaluwen 4, 4—l; Wilsi kracht-combinatie—lndia-combinatie, 6—5; V.V.A,-combi– natie—D.0.5.5.-combinatie, 3—4; D.O.S.S c—VVA c i 4—6. ’ , Junioren. C. Constantius b blijft verliezen, als was ’t maar niet 2—l van D.E.S. a. St. Louis a blijft aan den kop gaan tjdoor de 3—o overwinning op D.O.S.S. b, : D. Het zal Wilskracht b gespeten hebben met 2—l van t India b te verliezen. Maar zij krijgen Z.P.C. nog en dat zal i Wel de beslissing geven. V.V.A. b wil van de onderste tj Plaats af en won met 5—2 van P.V.C. a. <j E. Oranje Zwart a verloor niet geheel en al verwacht niet 3—2 van St. Louis b. De Meer b werd uitgeschakeld j hoor de I—o1—0 nederlaag tegen St. Martinus b. r F. The Unity c deed een kampioen waardig en won met i * 1) R.K.A.V. c deed St. Martinus c met 3—o verliezen. G. Ook R.K.A.V. won en wel met 2—o van Zwaluwen c t H. De Meer c behoudt een goede kans door de 2—o zege * op India d. 3 I. India e—Z.P.C. c, 6—4. De Meer d doet niet anders s dan winnen. V.V.A. d ondervond dit dooreen 6—l neder-1 Jaag. J. Wilskracht e verspeelde een kostbaar puntje tegen D.O.S.S. e het werd 3—3 gelijk. Constantius e herstelde i sich eenigszins dooreen magere 3—4 overwinning op De i Meere. De twee laagster, onmoetten elkaar en deden voor c elkaar niet onder. Tusschen V.V.A. e—The Unity e werd r het namelijk 3—3, i Algemeens opmerking. Bij de seniorenuitslagen waren j Y 561, egn paar wegblijvers. Nogmaals; Wij stellen nog uiti drukkelijk prijs op uitslagen. Wanneer wij er mee zullen ( hoppen zullen wij dit op een duidelijke wijze aan de verlenigingen doorgeven. Maar voorloopig ontvangen wij nog Sraag alle uitslagen, . Bs. Tijdingen uit Nijmegen. [ ~Wij willen ons ditmaal in eigen orgaan eens beperken-tot ,i°en plaatsje: Beuningen. Daar steekt een kwestie inde katholieke jeugdbeweging. Idaarover beter in eigen orgaan dan in het dagblad’“wat Sezegd kan worden. ln Beuningen zijn twee katholieke sportvereenigingen, • -S.V. (van het patronaat) en D.S.O. (oudste club). Aanhankelijk pasten beide vereenigingen zich wel bij elkaar [han. P.S.V. had de junioren, D.S.O. de oudere leden. Als putomatisch gingen de oudere leden van de eene naar de rhdere vereeniging over, De leiders van beide vereenigingen ‘egrepen en waardeerden elkander. Den laatsten tijd hinl jprt er iets. De adviseur van P.S.V.. tevens geestelijk leider ,an D.5.0,, houdt om redenen van ethischen aard zijn Wagens liever in P.S.V., dan dat dezen naar D.S.O. over> pan- voelt ze, op paedagogische overwegingen veiliger ;:p eigen dub van P.S.V. Nu kan het buitenstaanders minder pteressesren, de bijzonderheden van het geval voorgelicht , 6 krijgen, In eenige technische gevallen betreffende de ~.. I||l , LI I JJ J,J De Lairessestraal 172 – Amsterclam-Z. 7 ram 16 en 2, halte Valênusplein. Tel, 27982

IBaan» sn wegtuben, eee*sl>'e klas merken,, lage pri|z©in. Wegwielen per stel, met fijne Eng. naven, 2 .draadk, f 7,75 I Hutchinson tuben (dicht) – 2,60 open zij ' – 3,20 I Prachtdraadrcmmen voor en achter – 0,95 Stuurpennen – I, f Vleugelmoeren per 4 stuks « 0,45 | Een openbaring is onze eigengebouwde wegracer, onbeperkt | gegarandeerd, absoluut le klas onderdeden als Brookszadel, I 2 remmen enz. slechts f 60,—, een enorm snelle machien 1 | sSÜELSWEMHOFF – AMSTERDAM! I 2e BOOMD WARSSVRAAT 14 Td. 41619 overname van spelers blijkt D.S.O. reglementair het recht aan zijn zijde te hebben. Ware de geschiedenis van de twee clubs op een dorp van de baan met een technische beslissing, dan zouden wij er hier geen pen om nat maken. Er zit evenwel een zedelijke kant aan dit vraagstuk. Hier moeten twee vereenigingen elkaar kunnen naderen, langs arbitralen weg. Maar daarop moeten niet technische bestuurderen als wegwijzers staan, maar moet het licht komen van de geestelijke adviseurs. Technisch staan P.S.V. en D.S.O. elkander nader genoeg. De elftallen kunnen zoo in elkaar vloeien en op die wijze aan onzen kring zoonoodig een team leveren voor de eerste klasse. Maar hier hoort andere medische hulp; hoe moet een verstandig onderhandelaar den leiders aan het verstand kunnen brengen, dat het broodnoodig is, dat Beuningen één club krijgt onder een adviseur, die met een bestuur, waarop hij vooral moreel moet kunnen bouwen, kan samenwerken?; De verdeeldheid, welke er nu heerscht in Beuningen, schaadt den goeden geest van onze katholieke sportbeweging, waarop van buitenstaanders al critiek genoeg valt. Trouwens, het is ook een voornaam saneeringsmiddel in onzen bond om kleine. vereenigingen ineen plaats zooveel mogelijk samen te smelten tot één, om zoodoende ook de beste leiders van kleine vereenigingen aan het hoofd te krijgen vaneen goed gefundeerde vereeniging. Maar wat ons bezorgd maakt voor de verdere ontwikkeling van het katholieke clubwezen in plaatsen als Beuningen is, dat jonge spelers profiteeren van disharmonie in het vereenigingsleven. Zoo voelen wij het in Beuningen aan. Daar staan eigenlijk twee sportpartijen, welke bij elkaar moeten, tegenover elkander. Een toestand als deze is minder erg, wanneer de eene club principieel en de andere neutraal staat, dan wanneer beide katholiek zijn. Hier wordt, hoe men het ook bekijkt, gezag ondermijnd. De adviseur van beide vereenigingen, de weleerwaarde beer v, d. Boogaard, heeft in het kringbestuur. ook in tegenwoordigheid van P.S.V.-leiders, de kwestie klaar genoeg uiteengezet, ook de P.S.V.-voorzitter heeft het zijne oprecht gezegd. Maar daardoor kwam men tot geen oplossing. Ongetwijfeld ligt onder deze P.S.V.—D.S.O.-kwestie ook de moeilijkheid van patronaatsbelangen, welke zeer nauw verwant zijn aan onze, junior en vraagstukken. En als vooral geestelijke sportleiders in gevallen als Beuningen niet voorzichtig handelen, dan spelen zij hun troeven inde hand. die de juniorenspelers geheel onder het patronaat wil brengen en onze sportvereenigingen geregelden juniorenaanvoer wil afsnijden. Onze meening is, dat P.S.V. en D.S.O. elkander moeten vinden en saraengaan. h Niet technici kunnen dat zoozeer bevorderen, maar veeleer ligt hier een belangrijke taak klaar voor onze geestelijke adviseurs. Leiders als pater Beukers geven wij dat welwillend in overweging. _ De actie in het Laag met Nijmegen voor liefdadige doeleinden vordert mooi. Zondag 13 Mei is de missiewedstrijd in Millingen. G. P. W. –

467