is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 20, 15-05-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Kramer, Zaagmolenstr.ll2, Rotterdam, tel. 40091 HET BESTE ADRES VOOR: ALLE timmerwerken, verbouwingen, begroetingen, winkelbetimmeringen, lalgezieën, markiezen, administratie van huizen

Rotterdamsche brieven. Gouda—Rotterdam. – De twee elftallen, die 2den Pinksterdag te Bodegraven tegen de Goudsche ploegen zullen spelen, zijn definitief als volgt samengesteld: Senioren.: Q- de Jong (Geler), J, Esveld (Geler), aany., P. Raschdorf (Geler), W. v.d. Pas (Excelsior), Rademaker (Geler), Kamp (Geler), B. v. Girmeke (Activitas), Schellen (Geler), B. Houtman (Aeo’.us), A. Tenwolde (Activitas) en J. v.d. Werff (Overschie). Reserves: A. de Graaf (St. Lodewijk), J. de Jong (E-C-D.), Kobessen (Aeolus), J. Valk (Excelsior) en Drielvis (Geler), Junioren: F. v.d. Most (Aeolus), B. Hof (Aeolus), W. Hölscher (Excelsior) aanvoerder, H. Luypen (Spartaan), G. Heinrieh (Leonidas), J. Kisting (Aeolus), W. Oliemans (Spartaan), A. Plag (Aeolus), B. Rust (St. Lodewijk), W. Mentinck (Spartaan), Chr. v.d. Werff (Spartaan). Reserves: F. Haas (St. Lodewijk), J. Panen (Spartaan), C. v. Gils (Spartaan), J, Mulder (Excelsior). Vertrek- 2den Pinksterdag om 12 uur vanaf den Coolsingel voor het postkantoor. Reis per autobus. Woensdag 16 Mei ’s avonds ongeveer 7 uur speelt het seniorenelftal nog een oefenwedstrijd op het Spartaanterrein tegen een Spartaancombinaüe. Wij vestigen nog eens de aandacht op de belangrijke vergadering van Donderdag a.s., waar de junioresbelangen besproken zullen worden, Niemand verzuime om deze bijeenkomst bij te wonen! Alje belangstellenden dus naar de v. Vollenhoven straat. R.K.P.S.V. St. Lodewijk. Het lag inde bedoeling van bovengenoemde vereeniging om met Pinkstcren naar het Rijnland te gaan en daar tegen eender katholieke vereenigingen een wedstrijd te spelen. Doch onoverkomelijke bezwaren maakten dit plan ónmogelijk, weshalve naar een ander uitstapje werd uitgezien. 2den Pinksterdag trekken de groenwitten nu naar Amersfoort. De heenreis gaat over Gouda en Utrecht, terwijl de terugtocht afgelegd wordt via ’t Gooi, Amsterdam (waar gedineerd wordt) en Den Haag. Op 27 Mei worden op het St. Lodewljkterrein (Dui.vesteyn) de volgende wedstrijden gespeeld: St. Lodewijk 4—R. K. Rotterd. Bakkers. Voetbalbestuur“Turnafdeeling. Attentie s.v.p. Het bestuur van St. Lodewijk vraagt uitwedstrijden voor junioren, liefst a-elftallen, in Den Haag e.o. en het Westland. Het adres van den juniorenleider is; F. v. Kessel, Kortekade 84 te Rotterdam. PROSPECTI GRATIS OP AANVRAAG Zendt ons Uw mancolljst. Bestellingen boven i 10,— portevrU POSTZEGELCENTRALE (N.V, l.o.) TELEFOON 11017 COOLSINGEL 30 ROTTENDAM tegenover postkantoor en stadhuis Wijnhandel O porto J. W. POLM, Rosier Faassenstr. 55, Tel, 32802, Rotterdam Bier- en limonadehandel, wijnen, bronwateren, likeuren TEL» 53700 De katholieke sportmenschen te Rotterdam en omgeving rijden uitsluitend met de bekende FIAT TAXI’S van N. V. DAR, ROTTERDAM, Achterklooster 98.

Voor uw SPORTARTIKELEN SPORTMAGAZIJN HILO VAN DEN BERG UITTENBOGAARD Uidschßvaart 332, Haarlem. Telefoon 17177 Steeds Voorwaarts, Schipluiden. • Het was einde Mei 1932, toen enkele sportliefhebbers besloten een R. K. voetbalvereeniging op te richten. Op de eerste vergadering van 6 Juni d.a.v. werd deze oprichting een feit. Het aantal leden bedroeg toen 13, waaruit een bestuur gekozen werd, te weten de heeren Jac. Bontje voorzitter, Lou Bandy secretaris, spoedig opgcvolgd door Jac. v. Dijk; J. W. ter Beek penningmeester, N. v, d. Stap en H. v. Mierlo, commissarissen. Na vele pogingen werd in December 1932 een terrein verkregen. Toen onze vereeniging het jaar daarop voor het eerst in competitieverband ging spelen, zou niemand gedacht hebben, dat reeds aan het einde van het seizoen door het eerste elftal het kampioenschap behaald zou worden. Dit ig werkelijk een kranig staaltje temeer, daar in Schipluiden de voetballers niet voor ’t grijpen zijn en er dus maar weinig keuze is. j Hulde aan dit stoere elftal! ’ Eender eersten van wie wij een felicitatie mochten ontvangen was van den heer J. Sonius, voorzitter der zustervereeniging Hercules, Den Hoorn. Voorts van den heer B. Rietbergen, die, toen we in 1933 bij hem aanklopten, zich direct bereid verklaarde ons elftal te trainen, D.H.L. etc. Binnenkort zullen de jongens toonen, dat ze naast voetballen ook van feestvieren houden en zal er een gezellig avondje gegeven worden. ’t Zij den jongens van harte gegund na zoo’n prachtprestatie. Thans telt onze vereeniging 31 leden en vele supporters, die met hun club medeleven. Naast een uitstekend elftal heeft onze vereeniging inden heer j. v. Dijk een uitstekenden secretaris. Jongens, waardeert zulks! Dezen zomer zal er wederom getraind worden. Jongens, komt trouw op. Ge doet daar den trainer een pleizier mede en ’t kan niet anders of ook in 1935 zult ge goed eindigen. Een bestuurslid. ' R.K.S.V. Excelsior. Het is den zwartwitten gelukt voor dezen zomer op een prima trainer beslag te leggen, namelijk den oud Engelschen prof. Mr. Curtis. Aan zijn voetballoopbaan ontkenen we het volgende. Op 17-jarigen, leeftijd kwam hij reeds voor het eerste elftal van Bunderland uit. Speelde 2 jaar voor deze ploeg. Vervolgens 2 jaar voor Middlesborough en tenslotte 6 jaar voor Tottenham Hotspur. Daarna stak hy het kanaal over, trainde Leeuwarden 2 jaar, Tubantia 2 jaar, R.C.H. 2 jaar en H.D.V.S. 1 jaar. Bij T.Y.8.8. is hij ook geen onbekend. Nog ’n enkelen avond heeft hij momenteel beschikbaar. Mocht eender vereenigingen van ons district hier nog onverhoopt gebruik van wenschen te maken, dan wendde men zich snel tot Rotterdammer. Van de wedstrijden. Door het gelijke spel tegen Onze Gezellen verspeelde Excelsior praetlsch gesproken zijn laatste kans op het, eerste klasserschap. Onze Gezellen behoeft uit, de ontmoeting tegen D.O.N.K. slechts één punt inde wacht te sleepen en zij zijn binnen. Nog nooit was bij een competitiewedstrijd van de zwartwitten zooveel publiek rond het terrein geschaard. De ontmoeting stond op hoog peil. Het tempo werd bijzonder hoog opgevoerd.. Bijzonder enthousiast, is er tot het einde om de leiding gestreden, De spanning was dan ook bijzonder groot.. Bij Onze Gezellen was het geheel goed zonder zwakke punten. Bij Excelsior excelleerde de verdediging met Th. Prein en Kleinekoort als uitblinkers, De voorhoede had enkele zwakke plekken. De eerste helft verliep, puntloos. Kleinekoort stopte fraai een penalty. Op fraaie wijze nam Onze Gezellen onhoudbaar de leiding. Direct hierna maakte Excelsior gelijk. , Een kleine zeg© had de thuisclub jggJ verdiend, V1

573