is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 28, 10-07-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht van 3e uitgesproken straffen !n 3e verschillende districten met een vergelijking van het vorige seizoen. 2 r* i3 – T» C o ~ ït ,® w ö 5- -f- -o « = a« »•» 2 m *>. S d c. tj o .9 -0 h 3 S " i« 2 ®2o>s» m I ‘S E ï 8 <S"S g 8 8“ • Q i: v Scr Ë S. “ Jn'S i5 00 "S O 5 w* ® e> ö a > o» o» <; C/2 Helmond 24 23 1 41 0 Den Bosch 19 17 23 41 1 onbep. tijd. Eindhoven 41 29 2 10 114 3 ver. z, publiek Kempen 8 72 02 01 grens. ontz. Maasbuurt 13 10 02 00 2 aanv. gesch. Nijmegen 39 44 13 77 02 onbep. tijd. Tilburg 16 120 S 121 Xl-tal gesch. Totaal 160 142 20 34 26 7 10 1932—1933 Helmond 21 55 55 gr.r.ontz. Den Bosch 8 11 aanv. Kempen 10 2 Eindhoven 29 1 57 aanv. Maasbuurt 215 2 best. 1. Nijmegen 36 1 21 Tilburg 16 *O2 34 aanv. 112 522 18 11 Tilburg, A. v.d. DOBBELSTEEN. Dispensatiecommissie. Over het afgeloopen jaar kan de dispensatiecommissie goed tevreden zijn, vooral wat het werk betreft. Het zal wel door niemand gedacht zijn, dat er nog zooveel overschrijvingen worden aangevraagd en dat het aantal gevallen, dat een speler reeds meer dan vier maal voor een hooger elftal is uitgekomen, en dispensatie vraagt., zoo groot is. Onze commissie bestond uit A, v.d. Dobbelsteen, voorzitter, A. v.d. Aa en toegevoegd secretaris W. Slee. In ons vorig jaarverslag hebben wij reeds vermeld, dat onze commissie al heel wat grieven heeft weggenomen, en nu de clubleiders ingewerkt zijn en zich aan de administratie goed gaan aanpassen, nu wordt het eerst merkbaar, welk een zegen de dispensatie voor onzen bond is. Commissie. Wanneer er nu een lid zich aanmeldt bij de Vereeniging, dan gaat het bestuur eens informeeren of het betrokken lid daar soms nog verplichtingen heeft, en worden deze ofwel voldaan of uit den weg geruimd. Dit ' i_s de eerste stap, dien de commissie bewerkt heeft. Men weet nu wel, dat men bij den bond niet klaar komt mét een nieuw lid, dat nog verplichtingen heeft bij een andere vereeniging. De dispensatiecommissie heeft aan de betere verstandhouding van de vereenigingen onderling een heeleboel bijgewerkt. Het werk der commissie werd het afgeloopen seizoen danig uitgebreid, de overgang van de eene vereeniging naar de andere liep iets terug, wat een goed teeken is. Hierdoor komen de vereenigingen meer op vaster voet te staan als de leden meerden vereenigingen trouw blijven. Nu zal de combinatie van diverse vereenigingen hier ook wel de hand in hebben, evenals het feit, dal; niet meer zoo gemakkelijk nieuwe vereenigingen worden aangenomen. Van de eene vereeniging naar de andere werden nog 370 dispensaties aangevraagd, het vorig seizoen was dit 317. Een verschil van precies 10 dus! Vaneen hooger naar een lager elftal werden 124 toestemmingen gegeven. Dit geschiedde altijd per briefkaart, daar deze toestemmingen niet inde Sport-Illustratie worden opgenomen. Het „vórig jaar betrof dit maar 35 maal, dat men toestemming vroeg, voor een lager elftal uitte komen. Hier dus een verschil van bijna 90. Van neutrale vereenigingen, welker spelers reeds in het loopende seizoen waren uitgekomen, werd nog 32 maal toestemming gegeven. 19 maal via de R.K.F. (vorig jaar 12) en 13 via onzen eigen bond.

publiek

gesch.

In district Nijmegen kwamen 6 spelers uit neutrale vereenigingen, Eindhoven 14, Tilburg 5, Helmond 3, Maasbuurt 2 en inde Kempen 1 speler. ' Mochten wij het vorig jaar niet minder dan 84 brieven te beantwoorden hebben gekregen, thans is dit aantal tot 148 brieven en 22 briefkaarten gestegen. Al deze correspondentie werd door den voorzitter verwerkt, evenals alle aanvragen inde Sport-Illustratie en alle dispensaties per kaart. Hier komt dan bij, dat de aanvraagformulieren dikwijls niet volledig zijn ingcvuld, welke dan eveneens retour moeten gezonden worden. Het is een groot werk, maar het is ook zeer nuttig voor onze organisatie. Met een beetje goeden wil kunnen de vereenigingsleiders ook onze commissie verlichting brengen in hun moeilijk werk. Tilburg. A. v.d. DOBBELSTEEN Juniorencommissie. 1933—1934. De commissie, welke met de toekomst van onzen bond belast is, heeft tot heden nog niet veel meer kunnen doen,, dan hier en daar wat regelend optreden en de jeugdcompetities aansporen. Inden loop van het seizoen is echter door het hoofdbestuur besloten, dat de voorzitter der commissie met den geestelijk adviseur, de kwestie nog eens nader zullen bestudeeren. Tot heden is er nog niets van gekomen, maar in het nieuwe seizoen zal vooral deze ernstige zaak haar beslag krijgen. In elk district hebben we thans eindelijk een basis gekregen, waarop we kunnen werken, op diverse plaatsen zijn personen bereid gevonden, welke zich met de te vormen jeugdcompetitie belast hebben. Het zal voor onze commissie zaak zijn, zich met deze personen te verstaan en met hunne hulp een actie over het geheele bisdom te beginnen. Ook moeten er nog diverse moeilijkheden overwonnen worden, want er zijn rayons, waar de patronaatsjeugd onderlinge competities vormt, welke beter door onzen bond verzorgd konden worden. Met behulp van onzen adviseur zal ook deze moeilijkheid wel worden opgelost. Evenals het vorige jaar heeft de voorzitter der juniorencommissie opgave gevraagd van het aantal junioren, welke in elk district stonden ingeschreven. Ook dit jaar ging dat niet zoo eenvoudig. Enkele heeren moesten tweemaal of meer worden aangeschreven, eer men de opgave verstrekte. Lang overal is men niet doordrongen van de eenheid, die ons groot maakt en dat ons aantal daarmede een groote rol speelt. Moge het inde toekomst beter worden! Het aantal junioren over de verschillende districten is als volgt: 1933—34 1932—33 Den Bosch 181 nihil Helmond 178 135 Eindhoven 230 189 Maasbuurt 162 126 Nijmegen 524 278 Tilburg 529 236 Totaal 1804 964 In ons vorig verslag hebben we reeds gezegd, dat er een groote aanwinst op komst was en de bovenstaande cijfers geven hier wel de juiste aanwinst duidelijk aan. Moge met aller hulu vooral het juniorenwerk worden voortgezet. Dan is onze toekomst ook verzekerd! Tilburg. A. v.d. DOBBELSTEEN. VOOR AUTOBUS OF TOURINGCAR UW ADRES Gebr. v. Konïngsbruggen Den Helder – Telefoon 56 KOOPT UW SPORTARTIKELEN EN SCHOENWERK bij de firma P. Hoogenbosch Den Helder – Telef. 446 – Opgericht 1852

797