is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 31, 31-07-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIUJJ is het rijwiel DER KAMPIOENEN Voor alle SPORTBEOEFENAARS maken wij modellen. Allen EIGEN FABRIKAAt ■ mi ■ H cn EERSTE KLAS ONOERDEELEN. Levering door geheel Nederland GEBR. BUSTRAAN, Ie Boomdwarsstr. 9 en Commelinstr. 58, A’darf

R. K. Sportmenschen rijdt uitsluitend met Garage ’4 Amsterdammertje Achter Oosteinde 14 – Telefoon 36326 Stadsrit f 0,30. Vervolgrit f 0,20. Zaken en visite rijden fl.-p.u Voorkomen gratis. Nieuwe 4-deurs-wagen zonder kenmerk. VOETKLACHTEN ? Vermoeids, transpirerende, doorgezakte of platvoeten, verwijderen van eelt, likdoorns, voetwratten enz. Behandeling pijnloos en volgens nieuw systeem. J. RUTGERS, MIDDENWEG 159, AMSTERDAM. Sportmasseur – voetkundige Type-lnrichting Rival [ Gerard Doustraat 214, Amsterdam, Tel. 26676 Het goedkoopste adres voor clubblaadjes en circulaires Heeren mode-Artikelen Een groote keuze vindt ü steeds in onze magazijnen voorradig , Aanbevelend I. de Leeuwe I Middenweg 21 – Javastraat 50 Amsterdam- Telefoon SIBBI HOLLAND TYPING OFFICE DAMRAK 44 AMSTERDAM TSL, 44025, 4462S COPIËEREN – VERTALEN VERMENIGVULDIGEN jü® R_s „VAN BUITEN AMSTERDAM WORDT BINNEN 24 UUR TERUGGEZONDEN lElectro-technisch en Technisch Bureau ■ F. VAN VELTHOVEN erkend installateur G.E.W, – Nieuwe Weg 2- Tel. No. 51670 ■ Werkplaats Geulstr. 15, Tel. No. 27291 Aanleg van electrisch en sanitaire installaties en Electr. Centrale verwarmingen H ADVIEZEN GRATI S | Stuurman’s Rijwielen vanaf f32,50 Het adres voor RIJWIELEN, ook RACE-, MOTOREN en STOFZUIGERS met de beste coulance is bij F. G. Stuurman – Amsterdam telefoon Jan van Galenstraat 184-166 8 2 909 Mcrcatorstra.it 89-91

achter den rug is en men de handen (en het geld niet te vergeten) vrij heeft, kan The Unity zich met volle kracht aan de verdere ontplooiing van zijn clubleven geven ei> veel meer voor zijn leden doen. Bij de terreininrichting kwam het ook nog over den toegangsweg, dien The Unity nog maar steeds niet kan krijgen en waardoor de beroemde boot noodig blijft. Drie raadsleden hebben zich er thans mee bemoeid, maarde toestand is nog evenals voorheen. Men hoopt echter een bevredigende oplossing) tevinden, want nu valt op een behoorlijke belangstelling! uit de zoo nabije Vredesparochie niet te rekenen. En dat| beteekent toch ook iets! Over de verhouding tot den bond had de heer Vest niet te klagen. Er zijn altijd wel dingen dat men denkt het ongelijk aan den anderen kant te mogen veronderstellen maar wanneer hij terugziet op het afgeloopen seizoen, rul alles weer geëindigd is, mag hij niet ontevreden zijn. Alleen het scheidsrechtersvraagstuk is nog wel een probleem, wat op oplossing wacht. De heer Vest meent ten volle, dat onaangenaamheden, ruw spel en wat dies meef! zij bij leiding van ten volle yoor hun taak berekende; scheidsrechters niet zou voorkomen. Inde afgeloopen com-| petitie is The Unity weer voor de poorten van den I.V. C.B. blijven staan. Dat gaat nu al jaren zoo. Het is zelfs zoo sterk geweest, dat men hetzelfde aantal winstpunten had als nummer 1, doch dat toen het doclgemiddelde beslissend was! Ook vindt de heer Vest het buitengewoon) onaangenaam, dat de D.H.V.8.-afdeelingen zoo klein zijn. Wanneer men ineen of twee wedstrijden wat onfortuinlijk is en wanneer komt dat bij voetballen niet voor valt die achterstand bij zoo’n paar wedstrijden niet meer) in te halen. Wij moesten hem volkomen gelijk geven, ook) wij meenen, dat de voor 154 vereenigingen hoogste klasse uit 10 elftallen moest bestaan, De andere elftallen hadden wisselende successen, 'het derde en de C- en D-junioren) werden kampioen. De training wordt vrij goed bezocht,; alleen de junioren konden nog wel wat beter opkomen. En', aan athletiek is men indertijd wel begonnen, doch de door-i snee-yoetballer schijnt er niet veel voor te voelen. Evenmin als voor de algerneene jeugdvereenigingen;) veel enthousiasme onder de jongens zoowel als onder jonge! mannen had de heer Vest nooit gemerkt. Wij vroegen ook[ nog over de plaats, die The Unity wel inde Vredesparochie I inneemt. The Unity is inde Vredesparochie opgericht met; de bedoeling de vereeniging voor dat deel van Amster-I dam-Zuid te worden. De eerste adviseur kapelaan Cla-| rijs ;—was dan ook een kapelaan van de Vredeskerk, maarl na diens verplaatsing kwam een kapelaan van de Nico-i laas, Prins Hendrikkade, en kreeg de buitenstaander den | indruk, dat er hier niet zoozeer sprake was vaneen Vredesclub. Maar wij mogen ons ten volle verzekerd houden, dat! The Unity zich als de sportvereeniging voor de Vredes- | parochie beschouwt en ook bij de uitbreiding, die deze buurt nog dagelijks ondergaat, alle zeilen zal bijzetten om de jeugd, die daar komt te wonen, inde katholieke sportbeweging te brengen. De heer Vest die, zooals boven reeds gezegd, zelf ook i secretaris vaneen elftalcommissie is, zag de Amsterdamsche elftalcommissie nog wel graag iets anders werken dan in het afgeloopen seizoen. Te veel wordt, volgens hem, het elftal uiteen bepaald milieu geconstrueerd en al zal dit natuurlijk wel z’n reden hebben, daardoor komen de

A 3¥l STER DA MSCHE KOLEN-CENTRALE Telefoon 60639 – Groote Beerstraat IS – Tuindorp Oostzaan VRAAGT OONETZ-ANTHRACIET 0.. L o OOStV^erledef,ra!‘ Ulei- 80972, Ia Loc Hen, 3c Vogelstraat 20. I Jorisscn. Beverstraat 4. a. I ?of.^oa°Pi„ö«mn^"^no.eD Ranonkcik,dc- I acfcs}'o.sl«ïït,siilrc,o°"sns3- STOOKT ALLEEN ECHTE OONETZ-ANTHRACIET

868