is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 34, 21-08-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het jeugdtournooi. Met de a.s, kermis zal, evenals de laatste zeven jaar het geval is geweest, wederom een jeugdtournooi georganiseerd worden. Onze vereenigingen worden aangespoord om met haar junioren daaraan deel te nemen. Zooals gewoonlijk, zal ook thans getracht worden om allen deelnemers een prijsje te geven, dus iedere voetballer die mee doet (vorig jaar waren het er 300) krijgt een prijsje. Laat onze vereenigingen nu zorgen, dat haar junioren present zijn. j ;; Provinciaal Meuffels. Zooals onze voetballers weten heeft de hoogeerwaarde heer Meuffels een visitatiereis gesmaakt naar Brazilië en China. Zijnhoogeerwaarde is weer behouden in het vaderland teruggekeerd; wij hadden het genoegen onzen ouden vriend Meuffels te ontmoeten en zijnhoogeerwaarde vroeg ons de groeten over te willen brengen van alle Tilburgsche voetballers, wat we hiermee doen. Op de visitatiereis heeft provinciaal Meuffels hier en daar eens naar de katholieke sport of, zoo er die geen was, naar de andere sportorganisaties inde landen geïnformeerd maar nergens heeft er zich een zoo krachtige organisatie gevestigd als die, welke wij hier in ons land hebben. Dit mogen wij wel eens overwegen, daar zoo vaak op onze organisatie ook door katholieken wordt afgegeven. Clubbladen. In ons district zijn momenteel maar, twee; vereenigingen, welke geregeld een lijfblad laten, verschijnen. Trouw wordt ons door deze vereenigingen, D.E.S, te Kaatsheuvel en Sarto te Tilburg, haar clubblad thuisgezonden, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn. Als wij beide bladen lezen, ondervinden wij een groote voldoening, want het is werkelijk ongelooflijk welk een zorg aan deze beide bladen besteed wordt. De inhoud van beide is in éen woord keurig; wel is de D.E.S.-er iets grooter dan de Sarto-omroep, maar beide wedijveren om de victorie. Het doet ons als oudstrijders goed, dat er inde jongere generatie zooveel ondernemingsgeest en offerzin heerscht.. Met zulke leiders als deze beide vereenigingen hebben komen wij vooruit. Wij zouden den leden van vereeriigingen willen toeroepen; houdt zulke leiders hoog!! Eert hen!! Velocüas en Sarto 1.V.C.8.-er. Ook Virtus uit Zevenbergen. Wij hebben er in ons district twee 1.V.C.8.-ers bij gekregen, althans wat Tilburg als stad betreft, want ook Virtus uit Zevenbergen behoort in ons district. In totaal komen we dus met drie 1.V.C.8.-ers meer uit dan het vorige jaar, wat een mooie opvoering is éri wat de propaganda ook in dc hand werkt. Daar het bondsbestuur besloten heeft om de afdéeling Langstraat a.s. seizoen nog bij Tilburg te laten, krijgen we wederom een gecombineerde indeeling voor de eerste klas. Voor de clubs uit de Langstraat is nu een indeeling ge-, vormd met beide vereenigingen uit Zevenbergen er bij, zoodat thans alle vereenigingen uit onzen bond ook in onze' competities uitkomen. ' De proefindeeling is deze week geplaatst, men zie officieels mededeelingen. ANTÖON.

KRING HORST—VENRAY. De groote missiesportdag te Horst op 15 Augustus j.l. De groote missiesportdag te Horst op 15 Augustus, georganiseerd door den kring Horst—Venray, is een overweldigend succes geworden. De dag werd ingezet met een algemeene H. Communie van al de leden der aangesloten vereenigingen tot intentie der missies. ’s Namiddags vonden te Horst een tweetal wedstrijden plaats op ’t H.V.C.-terrein. Een Horster combinatie speelde tegen eert studentenelftal. Vervolgens ’t kringelftal tegen Mulo 1,- _....: Een ongekend aantal toeschouwers bevond zich rond de lijnen. Geestelijke en wereldlijke autoriteiten gaven blijk van hun belangstelling. We merkten onder anderen op den, hoogeerwaarden heer deken van Horst, de zeereerwaarde paters H. Braun S.J. van Manresa en A. Nielen O.F.M. uit Venray, zeer veel heeren pastoors en kapelaans uit de plaatsen ressorteerend onder den kring, verschillende op vacantie zijnde heeren geestelijken, waaronder enkele' missionarissen. Verder van de wereldlijke autoriteiten noemen we: dr. Droesen, lid der Tweede Kamer; burgemeester en wethouders van Horst; leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten; verschillende heeren burgemeesters uit den kring enz. Het bestuur van den R.K.L.V.B. was vertegenwoordigd door den heer F. Veryergaert. De 15e Augustus is een dag geweest van prachtige propaganda voor de katholieke sportbeweging hier in Noord-Limburg. Het actieve en vooruitstrevende bestuur van den kring heeft eer van zijn onvermoeid werken! Het bestuur heeft besloten 15 Augustus inde toekomst, te reserveeren als den missiedag van den kring. J, van M. KRING VENLO R.K.L.V.B. Het kringelftal der R.K.L.V.8,-elftallen vastgesteld.. Thans heeft de elftalcommissie van den kring Venlo het definitieve kringelftal der R.K.L.V.8.-elftallen samengesteld, n.l. als volgt: . Doel: J. v. Wijnhoven (Baarlo). Achter: H. Wetzelers (5.V.8.) en F. Steger (F.C.V.). Midden: H, Feijen (Tiglia), Jos. Bruiskes (D.5.0.) en v, Heur (Baarlo). Voor: W. Beurskes (Steyl), H, v. Munickhof (D.5.0.), Th, Huijs (V.1.0.5.), Pennings (H.V.C.) en J. Kleuskes (S.V.B.)'. Reserves: G. Smits (5.V.8.), H. Vcrcoulen (F.C.V.) en G. Vaessen (H.V.C.). SCHEIDSRECHTERS.... Indien ge een klacht overeen bepaalden speler wilt indienen, informeert dan eerst goed naar den juisten naam en voornamen van dien speler. Wint uwe inlichtingen in bij den aanvoerder van zijn elftal. De scheidsrechterscommissie. |DAT WAS GOED BEKEKEN!) II Wij allen rijden met touringcars van BRILMAN l|| U toch zeker ook? lil ENSCHEDE – KENGEIOSCHESTRAAT 74 – TEIEFOON 5500 j|ij sSkkKmKKükükksksükkkksskïïkükkksïïkkkhhüüüükükükükkskkhkkhüsbksmsssSS.

957