is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 34, 21-08-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOGENBOSCH HOORN – TELEFOON 36 Sportartikelen en Kleeding op elk gebied Elke clubkleur voorhanden. Grootste verzendhuis in Nederland. Vraagt prijsopgaaf. Gemotiveerde bezwaren tegen deze indeeling kunnen voor 28 dezer aan het secretariaat worden ingezonden. Indien van de onder Opmerkingen genoemde elftallen dien datum geen inschrijving is ingekoraen zullen zij niet meer worden ingedeeld, tenzij er bijzondere omstandigheden kunnen worden aangevoerd. Opgemerkt wordt verder, dat vereenigingen, die slechts met een elftal inde competitie uitkomen, alleen indeeling inde afdeelingen G t.e.m. L kunnen verkrijgen, indien het elftal voor het grootste gedeelte bestaat uit spelers die op 1 Augustus 1934 niet ouder zijn dan 15 jaar. Missiewedstrijd. De circulaires, welke werden toegezonden over den op 30 September te Hoorn te spelen missiewedstrijd, worden nogmaals inde aandacht van de vereenigingen aanbevolen. Correspondentie hierover uitsluitend te richten aan het secretariaat van het district. Boeten. L gelegd: ■. 17 A.F.C., no. 18 H.S.V., no. 19 Rood-Wu, no. 20 Zap en no. 21 Zeevogels, ieder ƒ1,25 wegens niet tijdig voldoen Saldo-Rekening-courant (3e week verzuim.) Boeten moeten binnen 14 dagen voldaan zijn. VAN DEN BROEK, secretaris-penningmeester. District Amsterdam, Algemeene vergadering. De algemeene jaarvergadering wordt in herinnering gebracht, welke wordt gehouden op Woensdag a.s. 22 Augustus in huize De Liefde, Da Costakade, aanvang des avonds te 8 uur. Voor de rondvraag hebben ingeschreven: De Meer, Z.P.C., Constantius en Doss. Rectificatie Jaarverslag. Pagina 5 bij kascommissie inplaats van Doss te lezen St. Louis. Rapport kascommissie 1933-1934. Dc kascommissie, bestaande uit de afgevaardigden van S.V.F., St. Louis en Gezellen Vier, verklaren hiermede de boeken te hebben gecontroleeerd en inzage te hebben gekregen van de daarop betrekking hebbende bescheiden, welke met elkander in overeenstemming waren. Bovengenoemde kascommissie stelt de algemeene vergadering voor den heer F. J. y. Veen décharge te verleenen en hem dank te brengen voor het gevoerde beheer. De kascommissie: J. H. Fonck. C. Settels. C. Schuurman. Begroeting 1934-1935. Inkomsten: Contributie ƒ 1000,— Inleggelden ~ 100,— Boeten ~ 75, Terrein-expl. », 3000,— Subsidies .. 200,— Totaal ƒ 4375,— leder goed sportman uit Schagen en omstreken bezoekt minstens eenmaal per week Theater Royal Wij geven steeds de beste films

Uitgaven: Terreinexpl. ƒ 3000,— Drukwerk „ 200,— Jaarverslag ~ 50,— Porti ~ 150,— Secretariaat ~ 150, Telefoon en telegraaf ~ 225, Vergaderingen ~ 75,—• Commissie en cursussen ~ 200,— Schoolvoetbaltournooi ~ 100,— Wedstrijden vert. elftallen ~ 100,—• Diversen en onvoorzien ~ 125,— Totaal ƒ 4375, F. J. VAN VEEN, secretaris-competitieleider. Phtrict Rotterdam. Secretariaat. A. G. Lampe, Iste Middellandstraat 12, Rotterdam. Samenstelling commissies. Pers- en propagandacommissie: Rector P. J. Maas, voorzitter, H. M. A. Roskam, M. J. Vredenbregt, R. J. A. Weitmann. Scheidsrechterscommissie: H. Bijvoets, voorzitter, Q. Nederhand. Elftalcommissie (1.V.C.8.): F. W. v.d. Helm, voorzitter, D. Recourt, B. Scholte, A. Ham, vacature. Elftalcommissie (D.H.V.8.): F. W. v.d. Helm, voorzitter, Ch. W. Semper, D van Osch, vacature, vacature. Juniorencommissie: Kapelaan W. Haring, voorzitter, F, J. Saris, G. J. Kisling, Ch. W. Semper, P. J. Raschdorf, Pater A. Timmers S.J., W. Peeters. Kascommissie: Q. Nederhand, J. Esveld, J. G. Ruigrok. Juniorencompetitie 1934-1935. Van de vereenigingen Geler, C.V.C., Duiven, Leonidas, St. Bodewijk, Overschie, R.F.C. en S.G.V. mochten wij nog niet de aanmeldingsformulieren terug ontvangen. Verzoeke omgaande * toezending. Tevens moet worden zorggedragen dat de districtscontributie ad ƒ 2,50, benevens ’t inleggeld hetwelk ƒ 2,50 voor elk deelnemend juniorenelftal bedraagt, voor 23 Augustus gestort zijn op girorekening 181011. Elke week verzuim wordt beboet met ƒ 1,25. Verder wordt verwezen naar het gepubliceerde inde Sport-Illustratie van 7 Augustus 1934. Juniorentournool. Inschrijvingen worden ingewacht voor 24 Augustus a.s. Aanmeldingen na dien datum worden onherroepelijk terzijde gelegd. Het inleggeld ad ƒ 0,75 per deelnemend elftal moet eveneens voor 24 Augustus zijn gestort op girorekening 181011. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor dit tournooi alleen spelers mogen uitkomen, die op 1 Augustus 1934 den leeftijd van 17 jaar nog niet bereikt hadden en op de ledenlijst 1934 vermeld staan. Legitimatiekaarten behoeven niet te worden getoond. Rijdt met de NOORDHOLLANDEXPRESSE Fa. OORBEEK en v.d. POORTEN EDAM TEL. 82 Bijkantoor Amsterdam Damrak 46 II Telefoon 40195

Baarnsche f-ijnhouthandel Eemstraat 12 a – Baarn Handel in diverse triplexplaten, harde houtsoorten en Board producten De vorig jaar gewonnen wisselprijzen van Aeolus (afd. A) en Spartaan (afd. B en C) moeten deze week bij ondergeteekende zijn ingeleverd. Junioren ledenlijst. Den vereenigingen wordt verzocht voor 28 Augustus a.s. een afschrift van haar juniorenlijst aan ondergeteekende te willen inzenden. Proefwedstrijd. De oorspronkelijk op 26 Augustus vastgestelde wedstrijd tusschen 2 proefelftallen ter samenstelling van het Rotterdamsche elftal gaat wegens gebrek aan spelers niet door. G. KISLING, Goudsche Rijweg 114. competitieleider. District Den Haag. Jaarvergadering. De jaarvergadering van het district is bepaald op Donderdag 30 Augustus a.s., aanvang 8 uur in het St. Agnesgebouw, Beeklaan 267 a. Uitdrukkelijk vestigen wij er de aandacht op, dat de afgevaardigden in het bezit moeten zijn vaneen legitimatiebewijs, onderteekend door twee leden van het dagelijksch bestuur. Vereenigingen, die gebruik wenschen te maken van de rondvraag, moeten de te stellen vragen schriftelijk en wel uiterlijk 25 Augustus bij den secretaris-penningmeester inzenden. J. H. BROEKHANS. Kampioenschap district. De resultaten van de wedstrijden om het kampioenschap van het district zijn als volgt: Valkeniers a—Vap a, 4—6; Valkeniers a—K.R. V.C.a, 6—l; Valkeniers a—Gr. Floris a, 2—o; -K.R.V.C. a—Valkeniers a, 2—6; K.R.V.C. a V.C. a, 6—l; Valkeniers a—Gr. Floris a, 2—o; Vap a—Valkeniers a, o—l,0—1, Vap a—K.R.V.C. a, 1—1; Vap a—Gr. Floris a, 2—2; Gr. Floris a Valkeniers a, 3—l; Gr. Floris a—Vap a, O1—5; Gr. Floris a—K.R.V.C. a, 2—l. Eindstand. Vap a 6 32 1 8 16—9 Valkeniers a 6 40 2 8 20—12 Gr. Floris a 6 31 2 7 14—13 K.R.V.C. a 6 015 1 8—24 De beslissingswedstrijd tusschen Vap a en Valkeniers a eindigde na verlenging met 2—l in het voordeel van Vap a. Juniorenleiders. In aansluiting op hetgeen wij verleden week aangaande de juniorenleiders berichtten, maken wijde vereenigingen er op attent, dat ook de ouderdom benevens het adres van deze functionarissen bij de opgave moet zijn begrepen. Juniorencompetitie. Wij brengen nogmaals onder de aandacht van de vereenigingen, dat vóór 25 Augustus a.s. het aantal elftallen, waarmede aan de competitie zal worden deelgenomen, aan den competitieleider moet worden opgegeven. Inschrijvingen, die na dezen datum worden ingediend, kunnen niet van eventueele wenschen vergezeld gaan. Inschrijvingen, waarbij het verschuldigde inleggeld niet aanwezig is, worden terzijde gelegd. JOS SIMHOFFER Karei de Geert straat 30 competitieleider. Telefoon 119626. Voor Uw Sportartikelen vraagt U prijsopgave bij M. W. v.d. POEL WEVERSTRAAT 51 – OOSTERBEEK TEL. 52426

962