is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 35, 28-08-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Baan- en wegtuben, eerste klas merken, lage prijzen. Wegwielen per stel, met fijne Eng. naven, 2 draadk, t 7,75 Hutchinson tuben (dicht) – 2,60 „ „ open zij – 3,20 Prachtdraadremmen voor en achter – 0,95 Stuurpennen – I,— Vleugelmoeren per 4 stuks – 0,45 Een openbaring is onze eigengebouwde wegracer, onbeperkt gegarandeerd, absoluut Ie klas onderdeden als Brookszadel, 2 remmen enz. slechts f 60,-—, een enorm snelle machien 1 NIEUWENHOFF – AMSTERDAM 2e BOOMDWARSSTRAAT 14 Tel. 41619

De cyferbeschouwingen. Half Juli schreven wij op deze plaats onder Amsterdam over de verhoudingen der D.H.V.8.-districten. Aan de hand van uitvoerige berekeningen beweerden wij het een en ander en schreven ook iets overeen andere waardeering in het stemrecht van en D.H.V.8.-elftallen. Uit wat wij zoo opvingen maakten wijde conclusie dat dit lastige! werk zoo’n weinig als overbodig beschouwd was, maar hét doet ons toch deugd als we inde Sport-Illustratie van vorige week lezen, dat men ons voorstel op de Bredasche bondsvergadering heeft overgenomen. Zoo gek was het dan toch nog niet en dat geeft den burger moed! De P.P.C. in het komend seizoen. De volgende week hopen wij een exposé te geven over hetgeen de P.P.C. in het komend seizoen van de vereenigingen verwacht en wat de vereenigingen van de P.P.C. kunnen verwachten. Wij zullen daarin zoo beknopt en zakelijk mogelijk uiteenzetten datgene, wat door ons allen gedaan moet worden, willen we zeggen, dat de propaganda in Amsterdam iets beteekent. De adviseur van The Victory verplaatst. Kapelaan J. Verleun, die tot dusver adviseur en daardoor ambtshalve voorzitter van The Victory was, is naar Amsterdam overgeplaatst. In Weesper kringen betreurt men het heengaan van dezen adviseur zeer, want in zijn driejarig verblijf te Weesp heeft hij van The Victory een krachtige en bloeiende vereeniging gemaakt. Kapelaan Verleun zal worden opgevolgd door kapelaan Th. Hilhorst, die vanuit Middelburg komt en dien wij bij dezen welkom heeten in onze beweging. De vacantie vraagt.... Op verzoek van Licht en Lucht plaatsen wij een oproep, wanneer de vereenigingen oude ballen mochten over hebben, of de vacantieschool deze dan zou kunnen krijgen, De heer C. Vendrik, Egelantiersgracht 73, wacht gaarne antwoord. D.O.S.S. jaarvergadert. Donderdagavond was de jaarvergadering van D.O.S.S. Het openingswoord van voorzitter Evers was vol enthousiasme en optiniisme voor de toekomst. Hij releveerde dat D.O.S.S. dezen zomer twee nieuwe sporten had geïntroduceerd en dat inzake de missieactie D.O.S.S. aan den kop gaat. De jaarverslagen werden onder dankzegging goedgekeurd. Het bestuur werd uitgebreid tot 9 menschen, waarvan de functies nog nader worden verdeeld. De contributie werd verlaagd tot 30 cent per week. Ook de medische sportkeuring werd warm aanbevolen en een circulaire wordt hiervoor gezonden aan alle leden en de ouders der junioren. Afscheid werd genomen van den heer J. Hendriks, die jarenlang juniorenleider van D.O.S.S. is geweest, waarbij hem een herinnering werd aangeboden. Het was een opgewekte vergadering. lElectro-technisch en Technisch Bureau R VAN VELTHOVEN | erkend installateur G.E.W. – Nieuwe Weg 2- Tel. No. 51570 ■ Werkplaats Geulstr. 15, Tel. No. 27291 Aanleg van electriscb eo sanitaire installaties en Electr. Centrale verwarmingen H ADVIEZEN GRATIS!

F. J. BEIJER – R. K. BOEKHANDEL dlrlifielen CORN. KRUSEMANSTRAAT 72 AMSTERPAM-Z. ■ TELEFOON 27053 Bezorging lustrumkrant. Op de jaarvergadering heeft men gehoord aan welke kerken deze kranten door de verschillende vereenigingen moeten worden uitgereikt. Indien bij ons geen ander bericht wordt ontvangen, nemen wij aan, dat de kranten bezorgd moeten worden bij den vereenigingssecretaris. Deze ontvangt de kranten met een opgave hoeveel voor iedere kerk bestemd zijn. Het zal niet mogelijk zijn, dat deze kranten eerder dan Vrijdag 31 Augustus bij de vereenigingen worden bezorgd. Men ontvangt ze dus Vrijdagmorgen of Vrijdagmiddag en wordt verzocht iemand thuis te hebben om ze in ontvangst te kunnen nemen. Laat men er werk van maken, dat er een aantal junioren of senioren beschikbaar is om bij de H. Missen aanwezig te zijn. Dit moet alles van te voren vastgesteld zijn. Er wordt in deze op de clubleiders vertrouwd; laat men dus zorgen dat dit vertrouwen niet misplaatst is. Propaganda voor den bond beteekent immers propaganda voor eigen vereeniging. _ j Het nieuwe Amsterdamsche elftal. Voor de districtswedstrijden van den D.H.V.B. heeft de Amsterdamsche elftalcommissie voor Zondag 2 September het volgende elftal samengesteld: Doel: C. Hoeboer (De Meer). Achter: F. Sporre (V.1.C.) en H. Wijfjes (N.E.A.). Midden: A. Lammens (D.0.5.5.), G. Spiekerman en Joke Keizer (Wilskracht). Voor: A. Tenniglo (De Meer), L. Hanel (Constantius), Th. Tushuizen (V.V.A.), W. Kloosterman (De Meer) en J. Mayen (Constantius). De reserves zullen nog nader worden aangewezen. Vertrokken wordt naar Krommenie met den trein, van 1.36 en men is weer terug in Amsterdam om 5.30 uur. Moge thans dit elftal in staat zijn een behoorlijke overwinning mee naar huis te nemen! Het bestuur van Z.P.C. Op de laatste jaarvergadering van Z.P.C. is het bestuur eenigszins veranderd en ziet er nu als volgt uit: geestelijk adviseur pater G. Vonk S.C.J.; voorzitter F. A. J. Verhey, Leliegracht 10; secretaris L. Ygosse, Wittenburgergracht 7; penningmeester P. Veen; commissarissen A. Roobeek, Th. Vlaming, J. van Steen en A. Uiterwijk. De juniorenleiders zijn: J. Smit, P. v.d. Velpen en M. v.d. Heyden. Het buitenlandsch bezoek aan The Unity. Zooals aangekondigd ontving The Unity Zondag S.A.V.A. uit Antwerpen. Het spel der Vlaamsehe ploeg was niet zoo hoog als verwacht werd, maar dit kan natuurlijk ook komen, doordat het de eerste wedstrijd van het seizoen was, Inde eerste helft demonstreerden de Vlamingen vooral het korte spel, maar waar The Unity dit reeds in België had opgemerkt, hadden de rood-witten daarmee geen moeite. Voor de rust wist de middenvoor van Sava den stand op o—l te brengen. Na de rust had The Unity den wind, mee en het vlotte veel beter. Sava was er daarentegen niet zoo best meer in en het verwonderde ons niet dat The Unity gelijk maakte, al was dit op een onverwachte wijze, De winnende goal zag er beter uit. En niet lang daarna kwam er uiteen goeden voorzet van links 3—l van. Voor het einde wist The Unity er zelfs nog 4—l van te maken. Het spel stond door de reeds boven vermelde reden niet op zoo’n erg hoog peil, hoewel het natuurlijk lang niet kwaad was. Eenige honderden bezoekers volgden dezen internationalen wedstrijd en tiSezoehi te fesden steedSs het £uxor-thea Station siwe£r 3>m best vetsoxgd moéromma’e

983