is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 37, 11-09-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIT N OORD-LIMBURG.

, — Onze vereenigingen zijn in het bezit van de agenda der algemeene boetplichtige vergadering op a.s. Zaterdag, Waarom we hier op deze agenda willen terugkomen is. dat de vereenigingen ervoor zorg dragen, dat goed voorbereide personen naar deze vergadering worden afgevaardigd. Voornamelijk over de punten 3 en 5 mag in eigen vereemgmg wel eens de meening uitgesproken worden, opdat de vergadering vlot en uitstekend haar verloop heeft Nog een ander puntje wil ik aanraken en wel den slotzin; de aanwezigheid van de vereenigingsadviseurs wordt verzocht. Inderdaad, ook onze geestelijke adviseurs hadden we gaarne op onze vergaderingen. Hoe toch kunnen, wanneer speciaal katholieke belangen op ’t spel staan zij in deze hun stem geven en raadgevingen verschaffen! Wij hopen van ganscher harte, dat we Zaterdag al is het voor de priesters wellicht een ongunstige dag om van huis te gaan, kunnen zien, hoe ’t werk van ons kringhestuur door de eerwaarde geestelijken op prijs gesteld worden en dat zij hiervan willen doen blijken, door deze reorganisatievergadenng bij te wonen. . 6 Het spel begint weer. De zomer spoedt ten einde. En met de nadering, van den herfst gaat ook de voetbal rollen. Onze velden worden bespeeld, nederlagen en overwinningen deelen het lief en leed der elftallen. In onzen kring heeft men de indeeling kunnen zien. We staan gelukkig weer op eigen beenen, al moesten we ervaren, dat de uitdrukking: gelukkig, niet voor alle clubs in onzen kring opgaat. Zij toch wenschen handhaving der door haar verkregen hege-

Uw dansleeraar? ♦♦♦ Schröderl HAARLEM Nassaulaan 1, telefoon 11045 Raamsingel 30. monie. Hoe goed wij deze zienswijze kunnen deelen. moeten we er van den anderen kant toch op v/ijzen, dat een offertje voor ’t algemeen belang gebracht, de club niet schaadt, maar meerdere sympathie voor haar wekt on dat haar, in tijden dat ’t haar minder goed gaat, de steun van zustervereenigingen niet onthouden zal worden. Wij gaan in onzen kring nu met drie afdeelingen het nieuwe seizoen in. Mogen sportieve gevoelens door onze spelers worden benadrukt en mogen de vereenigingen zich wel goed bedenken, vooraleer zij tot kankeren op andere clubs overgaan. Clubliefde ontsiert den sportman niet. integendeel, maar clubchauvinisme kweekt o zoo verraderlijk den bedorven geest in onze jonge sportmannen. Cluhleiders, zij zullen zich beheerschen en aldus een voorbeeld stellen voor al te ontstuimige gevoelens van hen, die onder hun leiding staan. Gaan wij een glorieus seizoen tegemoet? Het is onze wensch! G. KRING MAASTRICHT. Krachtige actie. Bij den aanvang van de competitie op 16 September a.s. zal vanwege kring Ite Maastricht eene krachtige actie worden ontplooid. Dien dag namelijk zullen aan alle kerken gratis worden verspreid 6000 brochures, bevattende het bisschoppelijk mandement over de sportbeweging met een voorwoord van het bestuur van den kring aan de katholieken van Maastricht.

ZOMERS BUITEN

HOTEL JA N S MS (iJaasterlandj aranex Hotel Rijsterbosch ■ Tel. Ko. 5 (Dag en nacht, 18 kaaiers – Autogarage – Diner f 1,25,. f2,50 – Logies f2,50 met ontbijt ■ Pension f 4,—, f 4,50 per dag – Weekend f9,— . Paviljoen aan het Llsselmeer – Groote moderne speeltuin bij beide hotels R* K, Sportmenschen, bezoekt op Uw tochten naar HOLLAND-FRIESLAND v.v. Hotcl'Cafc-RcstaurantZomcrdijk Den Oever, Wieringcn Telefoon 21 H.H. GEESTELIJKEN EN SPORTMENSCHEN, bezoekt op uw tochten door de Veluwe uitspanning OLDE ALLAR HARBERG ■(Antiek interieur.); Rijksstraatweg tusschen Puttea-Nijfcerk. Moderne' speeltuin [{ook felectrisch). Gelegen te midden van liet Schitterende Veluwsche natuurschoon

Sportmensdien, Bezoekt op Uw tochten door de Veluwe Lunchroom Pension Beumer Beekstraat B 112, Te!. 30, Epe. Groote vrije tuin. Mooi terras. Gelegen dicht bij de bosschen. R. K. Sportmensdien bezoekt in Bilthoven Lunchroom De Bonte Koe telefoon 26197 Het restaurant waar men eet BIJ UW BEZOEK TE ALKMAAR is voor hoeren R. K, Sportlieden het aangewezen adres: Paviljoen Kinheim, Gafé-Rest,, Stationsweg 60 Lage prijzen – Modern comfort – Automatisch gekoelde Dranken en Bieren Telefoon 283 Aanbevelend, P. J. L, JOOSTEN H.H. Geestelijken en Sportmenschen bezoekt op Uw tochten Matei "Café ms.it Stoom, 28, fJeï. 3% Groote speeltuin – Billyke prjzen

1040