is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 46, 13-11-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i MCI INTERNATIONAL EN ETES | g (UiLAItIJvIL voetbalschoenen – voetbalkleding % goedkooper bij p SCHRIK'S Sporthandel, Haarlemmerdijk 10-12, A’dam | j oflB- T.ballen, volle garantie f 8.75 Telefoon 47708 %

Nummers 1 van de reserve 4e klas A en reserve 4e klas B spelen met het laagstgeplaatst elftal van reserve 3e klas B om 2 plaatsen inde reserve 3e klas. Nummers 1 van res. 4e klas C en G spelen met het laagstgeplaatst elftal van reserve 3e klas A om 2 plaatsen inde reserve 3e klas. Nummers 1 en 2 van de reserve 4e klas D spelen met het laagstgeplaatst elftal van de reserve 3e klas D om 2 plaatsen inde reserve 3e klas. Nummer 1 van reserve 4e klas E en F spelen met het laagstgeplaatst elftal van reserve 3e klas C om 2 plaatsen ia de reserve derde klas. Uit Amsterdam. Hoffelijkheid. Dezerzijds is al eens meer een vriendschappelijke opmerking gemaakt over de houding van onze vereenigingen tegenover de scheidsrechters. Het ging toen hierover, dat het de scheidsrechters altijd prettig aandoet, wanneer men hun inde rust een kopje thee serveert als blijk, dat men weet hoe men zijn gasten moet ontvangen. Juist die ontvangst is bij sommige overigens lang niet ölle niet geheel zooals die wel zijn kon. Dit gebeurt natuurlijk onbewust, men denkt er eenvoudig niet dadelijk aan, dat de scheidsrechter bondsvertegenwoordiger en dus Uit hoofde van zijn functie op het terrein eender belangrijkste personen is. Laat men hieraan even meer denken, bijvoorbeeld bij het geven vaneen plaats om zich te verkleedén, bij de wasehgelegenheid, enz. Al deze kleine attenties zorgen voor een juiste sfeer en stemming en werken voor een groot deel er toe mee, dat de middag prettig Verloopt en ieder met plezier óp zóo’n Wedstrijd terügziet. Wanneer een scheidsrechter al dadelijk bij zijn aankomst op prettigen en aangenomen toon ontvangen wórdt,, zal hij zeker met veel plezier een wedstrijd gaan leiden. Misschien kunnen onze bestuursleden en juniörenleidérs dit puntje even nader uitwerken. Een wandeltocht van den D.H.A.K.. ■— Zondag 2 December is er door den D.H.A.K. in Amsterdam een groote wandeltocht van 25 K.M. Hieraan kan iedere mannelijke katholiek boven de 14 jaar deelnemen. Het is dus ook iets voor onzê junioren en senioren. De competitieleiders verleenen zoo noodig vrijstelling, als die aanvraag althans op 22 November bij hen ontvangen is. ledere deelnemer ontvangt na afloop van den marsch het D.H.A.K.-kruis, hetwelk dit jaar voor het eerst wordt uitgegeven. Het zou lartg niet kwaad zijn, als onze Amsterdamsche vereenigingen hiervan eens wat werk zouden maken. Verandering van Spijs doet éten en een keer wandelen in plaats van voetballen houdt de animo er in. Zoo’n Zondag in December kan best wel terrèinafkeuringen opleverén, zoodat wij dan toch niet veel verspelen. Toestemming voor de junioren is aan decentrale leiding van de K.J.C. reeds verzocht, zoodat zeer waarschijnlijk onze junioren heel goed nüee kunnen tippelen. Voor de junioren lijkt het ons werkelijk wel wat. De scheidsrechters weer bijeen. Vrijdagavond komen de Amsterdamsche scheidsrechters natuurlijk weer allen naar Huize dé Liefde, Waar de heer N. van Wijk uit Den Haag zal spreken over den buitenspelregel. De avond begint om half negen. Verder is er wéér gelegenheid, dat dê scheidsrechters bun gemoed kunnen uitstorten. leder dus present. Nicol. F, Labohm – Kleedermaker P. C. Hooftstraat 131 – Tel. 25962 – Amsterdam Bezoek op aanvrage door geheel Nederland Specialiteit in uniformen en ambtsgewaden

SIGARENHAhDEL DE OUDE TIJD | De Clercqstraat 2- Amsterdam- Tel. 82391 I Mwvatiteitssigawen F F F F , krijsen dis vóór den ooiloé Neemt proef s.v.p. Aanbevelend, F. v.d. Werfl j De uitslagendienst. Over het opgeven der uitslag6' mógen wij nu niet bepaald gaan klagen. Vorige week vf* het werkelijk perfect, doch deze week hebben wij weer paar wegblijvers. Wat is het toch vervelend, dat de eet] week deze, en de andere week weer die vereeniging abse!1; is. Juist om een enkelen uitslag zitten we vaak verlegen, zij, die ’s Maandagsavonds hun standen willen opmake1*: stuiten dan op dit euvel. Degene, d;e voor zijn vereenigkl de uitslagen moet opgeven, moet het werkelijk als een zuim aanvoelen, als hij óns des Zondagsavonds niet he6' opgebeld. Dan hadden we graag, zooals ook in het vademecum sta9* dat de uitslagen tüsschen 6—7 uur worden opgegeven, wij Is heeft eender veteénigingen een feestavond, waar heen móeten, dan hebben we nog standen te maken en ui*' slagen aan pers en Sport-Illustratie door te geven, zoorf' wij wel op den gevraagden tijd mogen aandringen. Indi6lï ieder in deze zoo bést mogelijk medewerkt, kan het anders, of we komen tot een feillooze En dét moeten We hébben! Onze huisorganen. Wat voor bet bedrijfsleven de hülf organen zijn, betèekenen de clubbladen voor onze vereehi gingen. Z.P.C. zal mét ingang van deze Week ook aan eigen orgaan beginnen. Na het eerste numtaer komen VA' hierop nog wel nader terug. Gonstantius Iw r zijn blad ineen eenigszins gewijzigden vorm > egeven, lang geen verslechtering is. ’t Ziet er frisch uit en zal zek6' z’n Weg wel vinden. Missieavónd Wilskracht. Donderdagavond had Ws' kracht een missieavónd, waar pater M. Witte sprak over Afrika-missie. Op een heel prettige en vaak humoristisch wijze zette hij het werk der missionneering uiteen en vd' haalde interessante gebeurtenissen over de negers. pater werd met groote aandacht gevolgd en aan het eül werden hem verschillende vragen gesteld, wélke hij op dere wijze beantwoordde. De heer de Vries dankte pat6* Witte hartelijk voor zijn bereidwilligheid om bij Wilskrad' te komen spreken en zette tevens het verband tüsschen sie en sport uiteen (missiewedstrijden, één-oents-missi6* actie enz.). De M.0.T.0.P. zorgde voor de muziek, helweg op een keurige wijze gedaan werd. Inderdaad een heel go6* geslaagde avond. Nieuw kleedhuis Wilskracht. Wie Zondag op 'd Sportpark inde Meer kan zijn, gaat natuurlijk even kijk6*1 naar de openinig en inzegening van het nieuwe junioreF home van Wilskracht. Dit zal om twee uur plaats Men kan ook per touringcar vanaf de pastorie, van Le®' nepkade, gaan, de kosten hiervan zijn 35 cent. hiervoor bij Kragtwijfc, Jac. van Lennepkade 207. Ér zÖj tevens eenige feestwedstrijden, zoodat men zich er thuis zal voelen. Competitieheschouwingen. Na de van Zaterdag j.l. inde Nieuwe Dag meenen wij ditmaal iw één seniorenstand te kunnen volstaan. Het is de Amsterdafl1' söhe topafdeeling, lA, die hier volgt. The Victory do-ór de 4—l overwinning op Z.P.C. zijn positie weer aard»; versterkt. The Unity was vrij en bleef op dezelfde plaa^1 R.O.D.A. werkte zich ook een plaatsje naar boven door ód1 ' 5—2 zege op N.V.A.; deze laatste heeft dus niet veel s — -d Itevson Sporthandel Roelof Hartstr 34 Amsteïaarh Ziria – Tel. 20580 na Bü. 52651 Vraagt prijsopgaaf can uw oetba/schoerten en shirts _ Schitterend o co.iectie Sticks -■ . ■

1338