is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 50, 11-12-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Proefnummers van de Sport-Illustrafie om te komen tot meerdere abonnementen of tot een collectief abon-Nement zijn bij onze administratie, Weerdsingcl O.Z. 18 te Utrecht, steeds verkrijgbaar. I —— I heet het. Ik hoop, dat dat artikeltje eens goed door jeder, die dit blaadje ontvangt, wordt gelezen. Zonder 'ernand te kort te doen kan ik dit wel zeggen. Het wordt tijd dat er voor die kwestie een oplossing wordt gevonden, 'vant het is jammer, dat we spelers gaan verliezen. Dat Niag toch in geen geval. Dat toch allen, die maar eenigszins e®n gunstigen invloed op deze zaak kunnen uitoefenen, vooral het groote doel van onze katholieke sportbeweging voor oogen houden. Want wat het zwaarste is, moet ook het zwaarste wegen. Verder wil ik nog even eenige details aanhalen uiteen brief dien ik vaneen Haagsch clubleider mocht ontvangen. Zijn schrijven draagt als titel: Neutraliteit. Neutraliteit, zegt hij, is een onding, iets wat eigenlijk niet thuishoort inden hedendaagschen bestaanstrijd. En als wc Vragen; waarom speel je neutraal? en als die persoon dan e®ns heel eerlijk antwoordde, dan kreeg je het volgende antwoord: le. omdat het inden katholieken bond zoo’n rornmel was dat ik er uitge ben. (Wie heeft dus dien r°mmel gemaakt?); 2e, omdat je inden neutralen bond v®el meer bewonderaars hebt als je iets presteert, en dan Ne kans op de oranjetrui (dus eerzucht en egoïsme); 3e. otndat je inden neutralen bond ook wel ’s ochtends kan sPelen (misschien prettiger, maar o wee, dat kerkbezoek). Loch dat alles zou nog wel te overkomen zijn, als daar Niaar niet dat eene groote gevaar was, die pest in onze kringen: het gemengde huwelijk, al zoo heel dikwijls ontdaan op een zoogenaamd neutraal veld uiteen gemengde connectie. Dat toch de ouders van tegenwoordig eens beter Nat groote gevaar beseffen. Je bent en blijft katholiek, Neutraliteit is onzin. Katholiek of niet. Ben je katholiek sportsman dan ook spelen inden katholieken bond. Ik zou hier nog wel iets bij willen voegen. Laten wijde neutrale sportbeweging in haar recht, laat haar organisatie afzijn, laat er desnoods bij ons nog veel aan mankeeren. Maar aan wie dan de schuld? Als van-Naag nog alle spelers, die als katholiek uitkomen voor neutrale vereenigingen, zich zouden scharen onder de roomsche kleuren, dan zouden we morgen een sportbeweging hebben Noo sterk en zoo groot, dat wij in afzienbaren tijd den neu| tralen bond voorbij zouden stevenen en voor de supporters ! l=eldt al precies hetzelfde. Als alle katholieken onder hen hun sympathie en entreegelden schonken aan katholieke °hibs, dan (vul dit zelf maar in). Maar het is nog niet Zoover en toch we komen er. Kijk maar naar onze junioren-Nfdeelingen, ook en vooral hier in ons dierbaar Haagje. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En we zitten goddank niet stil, want deze afdeeling groeit nog steeds. Dat Is goed materiaal. Daar is ontzaggelijk veel uitte halen en deze plaats is het wel eens goed de aandacht te vesj eigen op die kranige menschen, het Haagsch districtsbei sfuur, die vooral die afdeeling door hun werkkracht geholpen hebben tot wat zij nu is. God geve hun de kracht om | Nat mooie werk nog vele jaren voort te zetten. Intusschen Nog mjjn hartelijken dank aan dien Haagsche briefschrij-I Ver. Ik houd mijn aanbevolen. OBSERVER. L.van der Griend, Zaagmolenstr. 133, Rotterdam Laqué serremeubelen, Laqué slaapkamerameublementen w Leden van R. K. vereenigingen korting CAFÉ DE B3UINVISCH TELEFOON 54885 Leuvehaven 239, R’dam Aanbevelend, J.DEGOEDE B

Rotterdamsche brieven, 21 December 1934. Deze datum wordt door onze juniorenleiders en vereenigingsbesturen zeker wel niet vergeten. De vergadering der juniorencommissie, welke dien dag in het Jeugdgebouw aan de Vollenhovenstraat 7 te 8.30 uur wordt gehouden, moet slagen. Geen enkele vereeniging mag daar ontbreken. Onze juniorenbeweging moet omhoog worden gebracht. Dit zal echter nooit gelukken, indien de juniorencommissie niet de volle medewerking van alle vereenigingen geniet. Namens de commissie nog een speciaal verzoek om eventueele voorstellen of wenschen per omgaande aan het secretariaat, Korte Kerkstraat 7b, Schiedam, kenbaar te maken, opdat de commissie dan ter vergadering onmiddellijk een volledig antwoord kan geven. Dus Vrijdag 21 December alle juniorenleiders en vereenigingsbesturen ter vergadering present, dan zal deze datum voor ons district en voor de katholieke sport een zeer belangrijke blijken te zijn. ROTTERDAMMER. Uit Amsterdam. De stal van Bethlehem. Op 2,3 en 4 Januari a.s. zal door leden van de K.J.C. in het district Amsterdam een Kerstspel worden opgevoerd genaamd: De stal van Bethlehem. De junioren kunnen deze uitvoering bijwonen op 2 of 3 Januari. De kosten bedragen ƒ 0,25, garderobe inbegrepen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de directeuren der K..JC.”s. De senioren kunnen de uitvoering van 4 Januari bijwonen; de prijzen zijn: le rang ƒ 1,20; 2e rang ƒ 0,90; 3e rang ƒ 0,60, stedelijke belasting inbegrepen. In iedere parochie zijn kaarten verkrijgbaar; men kan het adres vinden inde Parochieklok. Alle uitvoeringen worden gegeven inde feestzaal van Krasnapolsky inde Warmoesstraat. Aanvang 8.15 uur. Deze week driemaal bijeen! De sportleiders van het district Amsterdam hebben deze week heel wat voor den boeg. Want op een drietal avonden wordt op hun komst gerekend. Wellicht meent men, dat het wel wat te veel van het goede is, maar het samenvallen vindt voor een groot deel hierin zijn oorzaak, dat de komende weken (Kerstmis en Nieuwjaar) geen gelegenheid geven om bijeen te komen. Dinsdagavond is er de bijeenkomst der scheidsrechters en juniorenleiders, waar de heer Kroese, docent aan de School voor Maatschappelijk werk en de R. K. Leergangen, een verhandeling zal houden over de paedagogische taak. Dezerzijds hebben wijden heer Kroese ineen anderen kring vele malen gehoord en kennen hem niet als een groot spreker doch als een prettig en onderhoudend causeur, die op een aangename en -vlotte manier veel belangrijks over het katholieke opvoedingswerk weet te zeggen. Hij is inde verhouding tusschen sport en opvoeding volkomen thuis en men zal werkelijk een leerzamen avond hebben. Buiten de juniorenleiders en scheidsrechters zijn vanzelf ook andere clubleiders vanavond welkom en zullen eveneens veel wetenswaardigs voor hun taak kunnen vernemen. De aanvang is half negen. Woensdagavond. De juniorenleiders met hun assistenten hebben Woensdagavond hun K.J.C.-avond. Om kwart over acht worden alle leiders inde Willibrorduskerk aan den Amsteldijk verwacht waar een kort lof zal zijn. Onder dit lof is er een conferentie. Een uur later begint de bijeenkomst in het Willibrordushuis, die in het teeken van de beroepskeuze staat. Kapelaan Schuit zal het hebben over: De jongen van school tot beroep, en een uiterst deskundige op Nicol. F, Labohm – Kleedermaker P. C. Hooftstraat 131 – Tel. 25962 – Amsterdam Bezoek op aanvrage door geheel Nederland Specialiteit in uniformen en ambtsgewaden

1469