is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook vermeld onder dagteekening van 18 Mei in het register ter voorbereiding van het Charterboek van Schwartzenburg te Leeuwarden in 1765 uitgegeven, bl. 206; doch in het Charterboek zelf niet opgenomen.

1594. 1 Juli. Verbod tegen Conventiculen, hertrouw en doopen Cau, Deel I, bl. 218.

15November (volgens het voorloopig register, 15 December) verbod van Gedeputeerde Staten van Friesland tegen de uitoefening van de R. K. Godsdienst, op poene van 100 friesche gouden rijders voor dengenen in wiens huis dit geschiedt, van bannissement voor de dienstdoende geestelijke, en inhouding zijner alimentatie, met bedreiging van lijfstraf in gevalle van terugkomst, en boete voor den huisvester van den teruggekeerde; en eindelijk 25 friesche gouden rijders voor elk der aanwezigen , met een verlies hunner pensioenen , zoo zij die eenige hebben en bovendien van het opperste kleed. Schw. Deel IV, bl. 865.

1595. 18 Maart. Besluit om de monniken, die binnen Groningen geweest waren, een pensioen toe te kennen, mits zij zich noch in ’t geheim, noch openbaar weder begeven tot de Pauselijke Ceremoniën. 81. 897.

1596. 31 Maart. Het Plakkaat van 15 Nov. 1594 hernieuwd. _BI. 897 V, .oz

4 April. Verbod der Generaliteit. Cau. Deel I, bl. 19 i., ook voorkomende bij van Meteren, Boek XVII, fok 114 en tengevolge daarvan:

10 .Tuli. Ordonnantie in Friesland om ten uitvoer te brencendit Plakkaat tegen de Jezuïeten en derzelver scholen; als ook tegen hen, die universiteiten bezoeken, staande onder den koning van Spanje. Schw. Deel. IV, bl. 921.

Bij het verbod der Generaliteit was o. a. eene boete bepaald van f 100 maandelijks voor de studenten die de .lezuieten scholen bleven bezoeken; ook voor ƒlOOO jaarlijks voor degenen die zich begaven naar de Universiteiten te Leuven, Douay en Dole.

16 Nov. Hernieuwing van het Plakkaat van 1594 met hijzonderc vermelding van de Jèzuieten. 81. 952,