is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ook elke dag hem als een ernstige voorbereiding gold voor den dood. Ofschoon de benauwdheden der ziekte hem kwelden, hem den ademtocht verzwaarden, bleef niettemin zijn heilige ijver voor den dienst des Heeren onverflauwd en torste hij tot den laatsten stond op zijn gebogen schouders nog den vollen last van het kerkelijk bestuur.

Toen op zijn sterfdag de geestelijken der stad zich om den eerbiedwaardigen lijder verzamelden, hem bij den aanvang van het jaar hunnen heilgroet brachten, en den wensch uitten, dat zij voor het minst nog eenmaal den nieuwjaarsgroet aan hunnen Doorluchtigen Kerkvoogd mochten herhalen, rees de Bisschep van zijn stoel op, om in het bewustzijn van zijn zwakheid die zoete hoop te verijdelen en hen met een vaderlijk woord toe te spreken, dat hun als een afscheidsgroet, als een laatst vaarwel tegenklonk. Met innigheid bedankte hij de geestelijken, die zich de moeite hadden gegeven beurtelings des nachts aan zijn ziekbed te waken, als hadde hij het voorgevoel nu verder dien liefdedienst niet meer te behoeven. Op den avond van dien dag sloeg dan ook plotseling het uur, waarop God Zijn trouwen dienaar tot zich riep. Het H. Oliesel mocht hij nog onl>- vangen en reeds den 9“ December was hij, naar de voorschriften van het iJiSuaZa, in de bisschoppelijke kapel met de H. Teerspijze voorzien geworden.

Thans staren wij met weemoed in het hart op het dierbaar overschot van den ontslapen herder, die, met de verheven eigenschappen van een waren Apostel versierd, ons niet slechts een wijze en krachtige Bestuurder, maar tegelijk een voorbeeld van priesterlijke deugd en een goedhartige Vader w'as. Want minzaamheid betoonde hij aan allen, die hem naderden.

Als Prins van Christus’ Kerk deelde hij in haar bitter lijden en trachtte de liefde, die hem voor de beminde Bruid van Christus verteerde, in het gemoed zijner onderhoorige priesters telkens te vermeerderen. Van daar ook zijne belangstelling in allen, die alsslachtoftersder