is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üe Werken van Pater ABRAHAM a SANCTA CLARA

GOEDKOOPE UITGAVE

Bij PETIT & C“., R. K. Boekhandelaars te Rijsenbui’g, is verschenen:

NUTTIG MENGELMOES

smakelijk gekruid en opgedisckt door

P. ABR4HAM a CLARA

in leven Hofprediker te Weenen.

In nieuw Hollandseh overgebraclit en met kerkelijke goedkeuring voorzien.

Een deel 8". formaat van 420 pag. fraai papier. Prijs ƒ1.60.

De werken van P. Abraham a Sancta Claha hebben eene Europeesche vermaardheid, en wel inzonderheid het nuttig Mengelmoes. Dit merkwaardig boek is verdeeld in Vijftig Hoofdstukken, over verschillende onderwerpen, als: 1. Mijn doen moet blijken, 2. Dit is het middel niet, 3. Voor ingeworteld kwaad is weinig raad, 4. Uit een klein zaadje komt een groot kwaadje, 5. Het geld is de oorzaak van alle kwaad, 6. Ergernis is zonde, 7. Holla! zegt niet weer: De Duivel hale, enz. 8. De duivel is bang voor het kruis, 9. Weg fortuin, 10. Geheiligd zij uw naam, 11. O duivelsch papier, 12. Altijd te willen bidden is ook uiet goed, 13.Twisttusschen God en den duivel, 14. Die de kerken niet eert, enz. 15. Rozemond, mijn waarde schat! 16. Het getal twee is God aangenaam, 17. Lach! echo: Ach! 18. Een bun-