is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inocht wanen twee engelen te ontmoeten, ter aarde gezonden, om de nog zoo weinig begrepen en misdeelde kunst te beschermen. Eene afgedankte bloemenmand diende den knaap tot zetel, en het meisje leunde met den linkerarm op het klavier, terwijl zij haar hoofd op de blanke hand liet rusten.

Zijn naam was George Erederik Handel, de hare Irmana Handel, en zij waren neef en nicht. Wij hebben kunnen zien, hoe de oude Handel er tegen was, dat zijn zoon muziek leerde, en misschien ware deze nog langen tijd van oefeningen verstoken geweest, indien de tienjarige Irmana niet sinds eenige maanden in huis gekomen was. Beide kinderen waren spoedig op den besten voet; want niet alleen dat het lieve karakter van het meisje zich nooit boos toonde om den moedwil van den vaak ruwen, sterken knaap, maar ze had hem gedwee als het lam gemaakt door hem alles mede te deelen wat zij van de noten wist. En toen de goede moeder haar geopenbaard had dat in een nooit bezochten hoek van het huis een klavier stond, had zij Erederik tot verrukking gevoerd door hem daar heen te brengen en onder hare leiding te doen spelen. Daarom waren de kinderen elkander ten zeerste genegen, en Erederik beloofde, dat hij haar het allermooiste klavier van de wereld zou geven, als hij maar eens groot zoude zijn. Wat kon voor het kind hooger waarde in zich bevatten, dan het instrument, en wie hem liever zijn dan het meisje, dat hem les gaf! Zij gaf met de rechterhand de maat aan, terwijl ze in zijne oogen blikte, en hij speelde met behoedzaamheid ; want, schoon het zijn lust geweest ware, in forsche geluiden los te barsten, herinnerde hij zich hoe moeder hem aangemaand had voorzichtig te zijn, opdat vader het niet mocht hooren. En gebeurde het soms dat hij de waarschuwing vergat, dan was Irmana daar, om ze hem in ’t geheugen terug te roepen. Ze hoorde het niet 'hoe de deur zacht geopend werd en de moeder binnentrad. Deze werd-