is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven dienst doen, zonder veel beweging te veroorzaken. •% 1 V 1 H Vv »in4* T7OT» /VIT*

Geheel de katholieke pers heeft dan ook het nut van dit jaarboekje erkend. Het maandschrift Be Katholiek, aflevering Maart 1878, „Het uitnemend belang van dezen Almanak is zijne uitgebreide en zooveel mogelijk volledige opgave der Katholieke Liefdadige Instellingen en Katholieke Vereenigingen in Nederland. Welk een dienst heeft de Eedactie aan de bestuurders en leden bewezen, die nu met één oogopslag de verschillende instellingen leeren kennen, met welke zij noodzakelijkerwijze of althans met nut, van tijd tot tijd, in betrekking komen. Ook voor geestelijken of liever voor allen, die zich maar eenigszins met de openbare kerkelijke liefdadigheid hebben te bemoeien, is deze opgave van zeer groot gemak.” nr .n_ 1. 1 /rkry-rrin (V r\r» Ir la VflTl nft

„Welk een heerlijke wederlegging ook is zij van tte nog soms vernomen beschuldiging, alsof wij, Katholieken, de zorg voor onze armen en andere noodlijdenden verwaarloosden. Welk eene schitterende kroon voor zoovele opofferende pogingen, die geestelijken en leeken onafgebroken ter leniging van het veelvuldige lijden der naasten in het werk stellen. Welk een rijk archief voor de geschiedenis der heldhaftige weldadigheid onzer Katholieken.”

Zulk eene beoordeeling vergoedt veel; vergoedt de onverschilligheid van den een, de dwaasheid van den ander en de moeielijkheid van het werk.

Om een klein denkbeeld van het laatste te geven is het genoeg te zeggen dat wij aan do correspondentie voor deze opgaven ƒ 46.37 aan postzegels en briefkaarten hebben gebruikt. Behalve de circulaires aan allen Heeren Pastoors, Bestuurders en Eegenten, aan Dames Bestuurderessen en Eegentessen hebben wij aan velen nog proeven, brieven en briefkaarten gezonden met beleefd verzoek om de noodige inlichtingen.

Men wijte het dus niet aan ons wanneer de opgaven rmvolledie ziin.

De Eedactie,