is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om het sterfbed van den vromen vader. „Kinderen sprak deze met reeds gebroken stem, „uw vader gaat naar den goeden God. Ik roep Hem tot getuige, dat ik slechts één ding gewild heb, u voor den Hemel op te voeden. Houdt God steeds voor oogen, en eert uwe moeder, zooals gij tot dusverre hebt gedaan, als de plaatsbekleedster van God in den hemel. Bidt voor mij! Hoewel niet meer op deze wereld, zal ik toch onzichtbaar bij u zijn, en u beschermen en verdedigen tegen een ieder, die u van uw geloof of onschuld wil berooven. Dat heb ik God, dat heb ik zoo even ook uwe moeder beloofd. Knielt nu neder, opdat ik u zegene.”

Bevende hief hij de reeds verstijvende hand ten hemel en riep den zegen des hemels over de onschuldige kleinen af. Daarop kuste hij vol godsvrucht het kruisbeeld, reikte zijn vrouw de trouwe hand —en eenige oogenblikken later was hij niet meer. Zijn ziel was bij God.

De moeder had de belofte, die zij haar stervenden echtgenoot had gedaan, diep in haar hart geprent en zette daarom de opvoeding der kinderen op dezelfde wijze voort, zooals die zoo goed was begonnen. Toen de kinderen grooter werden, werd de knaap naar een school gezonden, die door geestelijken bestuurd werd; de meisjes bezochten de zusterschool in haar geboorteplaats. Wanneer de kinderen uit de school naar huis kwamen, vonden zij de goede moeder op haar wachtende. die hun dan den tijd voor do noodzakelijke ontspanning gaf, maar zich daarna met de breikous bij de kinderen plaatste en goed toezag, dat de opgekregen taak goed en in zekeren regel werd volbracht. Haperde er iets bij de kinderen, dan behoefden onderwijzers of onderwijzeressen de moeder slechts een wenk te geven, en zij waren zeker, dat deze met al haar gezag, en wanneer het noodig was, ook met de passende gestrengheid den onderwijzer harer kinderen ondersteunde.

De vruchten dezer liefde en opoiferiug bleven ook niet uit. De zoon doorliep alle klassen van het college, bezocht daarop de hoogeschool van de stad en doorstond