is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zij bij wijze van schild boven aan de veelbesproken communieplaat bevestigde; na haar eerst voorzien te hebben van den volgenden aphorisme, die haar goede moeder op haar, door de dochter met liefde en ongeduld verwachten geboortedag als profetisch in de oogenzou schitteren, luidende:

„De herinnering aan een rein verleden bestraft zeer dikwijl der ziele afwijkingen van het tegenwoordige door bittere verwijten, maar is tevens een kweekster der zucht om zich in het toekomende te beteren.”

„Zie zoo, dat is gedaan!” sprak zij met een fluisterende stem, die genoegdoening te kennen gaf. Spoedig blies zij, na een nachtlichtje ontstoken te hebben, thans de groote lamp uit, en begaf zich met het eerste in de hand, op hare teenen, en als met ingehouden adem loopende, naar de alkoof, plaatste het lampje op het nachttafeltje zoodat het vreedzaam gelaat der slapende er half door beschenen werd; en nadat zij een paar heldere tranen uit haar oogen had weggewischt, zag zij met een onbeschrijfelijken blik van liefde en welgevallen op de haar zoo dierbare moeder neder, en het arme. verdwaalde meisje, dat echter met zulk een gevoelig hart was bedeeld, stamelde na lange jaren weder haar eerste gebed en het klonk fluisterend van hare lippen:

„Lieve God! spaar mijn engelachtige moeder nog vele jaren voor mij; ach, laat haar leven om te geloeven, dat haar gevallen dochter door Uin genade werd aangenomen.”

Een balf uur later ]»g «:ij te bed, en schikte zich zoo dicht mogelijk naast het liefderijk wezen; zq geleek het kieken, dat zich door de vleugelen der moederhen beschermd voelt.