is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenige oogenblikken daarna in zijn park wandelende, ontmoette hij zijn ouden tuinman, met wien hij een praatje maakte ,doch die hem terstond strak in het aangezicht keek. „Waarom kijk je me zoo aan?” vroeg de hertog. „Ik wilde wel eens weten, antwoordde de tuinman, wie uwe Hoogheid van daag geschoren heeft?” „Moi-même" (ik zelf) hervatte de hertog. De eenvoudige tuinman, die geen Fransch verstond, schudde bedenkelijk het hoofd, en zei op een vertrouwelijken toon: „Dus alweer zoo’n verwenschte Fransche windbuil; ik bid uwe Hoogheid, neem u toch in acht voor dat vreemde gespuis, die Fransche ezel heeft uferm in de kin gesneden.”

GOED VOOR lEDER.

De volgende karakteristieke omschrijving van een waarlijk deftig man, en dus ook dito vrouw, vindt men in een Engelsch volksblaadje. „leder die lust heeft kan een gentleman worden. Hij gewenne zich om nooit iets gemeens te doen of te zeggen. Hij vermijde vooral twist. Hij prate niet hardop in het publiek, alsof hij koeien naar de markt drijft. Hij spreke tegen niemand ruw of brutaal, vooral niet tegen zijn mindere. Hij drage zorg, dat hij niemand kwetse of hindere. Hij laat zich nooit uit over deftige connecties, vooral niet op een wijze, die anderen doet denken, dat hij hen beneden zich acht. Hij trachte nooit in iemands geheimen of familiezaken te dringen, en bemoeie zich niet met wat hem niet aangaat. Hij zij verheven boven kleingeestige lichtgeraaktheid en de kwaaddenkendheid, uit domheid geboren. Hij gedrag* zich nergens aanmatigend, en zij niet altijd er op uit zich te doen gelden. Hij zij nimmer kruipend, maar beleefd, hoffelijk, voorkomend tegenover Jaag en hoog. Hij dale nooit af tot een woordenstrijd met zijn minderen, en raze of vloeke tegen geen dier zelfs. Een gentleman wordt overal als een gentleman bejegend, al loopt het hem nog zoo tegen in de wereld, want beleefdheid kweekt beleefdheid."