is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neer de Vereenigingen onderling oneens zijn of als er tweespalt schuilt in eigen boezem?

Den 24° April 1881 brachten de afgevaardigden van den Pius-Bond uit den Kerkelijken Staat, te Rome saamgekomen, hulde aan den Paus-Koning, en wat was de taal van Leo XIII?

„Thans toobal, nh alles samensfant tegen den G-odsdienst en de Keek, zou elk pogen ten goede SCHIPBEEUK LIJDEN , INDIEN ZIJ , WIEN DE KATHOLIEKE BELANGEN TEE HAETE GAAN ZICH NIET AANEENSLUITEN EN ELKANDEE DE HAND EEIKEN.” ZoO Sprak onze H. Vader Leo XIII.

o, Mochten toch alle Katholieken besluiten, liever hun eigen inzichten ten offer te brengen dan de eenheid te stooren, mochten wij allen zoo onthecht worden van al wat aardsch is, dat niets ons weerhield om van ganscher harte alleen te werken aan de verbreiding van het Rijk Gods!

De wil ia goed, maar het vleesch is zwak. God alleen kan ons sterken. Bidden wij daarom voor elkander , opdat wij volmaakte Kristenen worden.

Ten slotte veroorlooven wij ons uit een brief van den Hooggeleerden Heer Professor J. Ign. de Beucker, eene aanhaling onder uwe oogen te brengen, die doet zien hoe ons werk in den vreemde wordt gewaardeerd, in de hoop dat vele onzer landgenooten, die tot nu toe weigerachtig waren om ons behulpzaam te zijn, bij de samenstelling van de rubriek: Katholieke Ge-