is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormiiiff, door de overtuigende kracht der profetie gedrongen, den gordiaanschen knoop niet losmaakte, maar doorkapte, maar juist daardoor ook een bewijs gaf van zijne onmacht. Zijne volgelingen slaan terwijl zij over het algemeen de profetie nog laten gelden, bij derzelver verklaring vooral twee wegen in: terwijl zij deze voorzegging hetzij op het offer des kruises, hetzij op de onligenlijke offers des gebeds of van den wierook laten betrekkit hebben. De eerste verklaring is bij optóttende lezing van den tekst ónmogelijk. Het kruisoffer is maar eenmaal op Q-olgotha gebracht; en Malachias spreekt daarentegen van een offer, dat van den opgang der zon tot aan haren ondergang op geheel de aarde zal worden |

~mer~zöüaê mén kunnen tegenwerpen, dat de profeet slechts wilde spreken van de plechtige herinnering aan dit ééne offer op geheel de aarde. Verstaat gij onder deze gedachtenisviering het herinneringsoffer van het lijden en den dood des Heeren, dan stemt gij overeen met de leer der Kerk en met de woorden van Christus „Doet dit tot mijne gedachtenis.” Het Concilie van Trente zegt: „In de H. Mis en in de offerande des Kruises is er slechts eene en dezelfde offergave; slechts de soort en wijze van opdragen verschilt.” i; Verstaat gij echter door deze gedachtenisviering eene bloote herinnering aan den Verlosser, hoe godvruchtig en innig die overigens ook moge wezen, dan treedt gij met den profeet in besliste tegenspraak; daar deze uitdrukkelijk van een waar en eigenlijk offer spreekt, en niet van eene enkele gedach- . , ,

De andere verklaring is niet gelufeKiger. wien mag deze beproeven, zooals men goedvindt; zij is altijd gebonden aan twee voorwaarden, die bij deze verklaring niet kunnen vervuld worden. Want vooreerst vorderen

1) Sess. XXII c. 2. „Una enim eademque liostia, sola offerendi latione diversa’’.