is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POSTSPAARBANK.

Alle postkantoren, de bijkantoren in plaatsen waar postkantoren gevestigd zijn en de daartoe aangewezen hulpkantoren, zijn belast met het aannemen van gelden ter belegging in de Rijks-postspaarbank en met het doen van terugbetalingen.

Elke inlage moet minstens 25 cent bedragen. Ten einde ook het ter zijde leggen van kleinere bedragen gemakkelijk te maken, zijn aan de kantoren kosteloos formulieren verkrijgbaar, ingericht om daarop twintig frankeerzegels van vijf cent vast te hechten.

Zoodra het formulier geheel gevuld is, en dus eene waarde van een gulden vertegenwoordigt, kan het als eene gewone inlage aan de kantoren worden aangeboden.

Alle inlagen worden door de postbeambten ingeschreven in een spaarbankboekje, dat kosteloos wordt afgegeven.

B'j eene eerste inlage moet de inlegger, indien hij schrijven kan, eene verklaring teekenen. Volgende inlagen kunnen namens hem door een ander geschieden.

Minderjarigen en gehuwde vrouwen kunnen mede inlagen doen; ook kan ten behoeve van derden worden ingelegd.

Terugbetalingen kunnen alleen aan den inlegger zelven of aan zijn gemagtigde plaats hebben.

Inlagen en terugbetalingen kunnen ook geschieden aan een ander post- of hulpkantoor dan dat, waar het spaarbankboekje is afgegeven.

Van de inlagen wordt eene rente uitgekeerd van 2.64 ten honderd, gelijkstaande met 11 cent voor elke honderd gulden in eene halve maand.

Die rente wordt elk jaar in het spaarbankboekje bijgeschreven, dat daartoe elk jaar, in de maand waarin het is afgegeven, door tusschenkomst van het post-of hulpkantoor, aan den Direkteur der Rijks-postspaarbank moet worden opgezonden.

Er bestaat vrijdom van port voor de briefwisseling tusschen de inleggers en den Direkteur der postspaarbank. Gedrukte omslagen worden des verlangd door de kantoren verstrekt.

De Staat waarborgt zonder eenig voorbehoud aan de inleggers de teruggave hunner inlagen en de betaling der verschuldigde renten.