is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begaven zij zich als bezetenen naar de parochiekerk va,n den H. Nicolaas en vielen daar op alles aan, wat heilig was. Beelden werden van hun voetstuk geworpen; kelken en andere heilige vaten gestolen, terwijl sommige woestelingen zich, tot vermaak der anderen, uitdosten met de gewaden, die voor den heiligen dienst bestemd waren. Door dat alles nog niet verzadigd, begonnen zij elkander aan te zetten ook de Sint Gudule te plunderen. Maar eenige katliolieke burgers zulks vernemende, gaven daarvan aanstonds kennis, waarop de kanunnik Joos Hauwaert, die de sleutels der kerk bewaarde, de deuren toesloot en op raad van den plebaan, het tabernakel, waarin het H. Sakrament van Mirakel werd bewaard, opende. Het gouden kruis, waarin de drie wonderbare Hostiën zich bevonden, er uitnemende, sloot hij dit weg in een zwart lederen kastje, hetwelk hij reeds te voren, uit vrees voor hetgeen misschien zou volgen, had laten vervaardigen. Dit lederen kastje, in den vorm van een kruis gemaakt, en met sluithaken voorzien, wikkelde hij vervolgens in eene stool en gaf het toen aan den kapelaan der Sint Gudule, Jan Meulemeester over. Deze, in wereldsche kleeding gehuld, verborg den kostbaren schat in een zijner zakken, en de kerk verlatende, ging hij over de Houtmarkt naar het godshuis der twaalf Apostelen. Daiir woonde hij in bij den Eerw. Heer Wilhelmus Meert, die kapelaan der Sint Gudule en rentmeester van dit godshuis was. Zonder door iemand te zijn lastig gevallen, daar aangekomen, klopte hij naar gewoonte op de deur van het huis, en werd hem opengedaan door de Geuzen, die dit godshuis reeds hadden bemachtigd en daar binnen onder drinkgelagen zich vermaakten. Den schijn aannemende, alsof hij daar niet woonde, vroeg kapelaan Meulemeester iemand te spreken, en ziende dat dit volk beschonken was, verstoutte hij zich, naar boven te gaan op zijne kamer. Aanstonds sloot hij deze dicht, en nam vol eerbied het H. Sakrament van Mirakel uit zijnen zak, met het plan, dit weg te ■sluiten in déne zijner kisten. Doch terwijl hij daar-