is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerst was ik graf engel, op mijn twintigste jaar de Apostel .loannes, daarom heb ik ook gevraagd, dat mijn eerste kleinzoon zóó zou heeten

Zooals ik zei, ik was eerst grafengel, toen Joannes, eindelijk Christus.... en ik was zoo beschaamd over deze eer dat ik later altijd gevraagd heb alleen maar een knecht van Pilatus te zijn ”

«Daarvoor speelde u te goed, vader,” zeide nu Werner: «U heeft altijd groote rollen gehad.”

»Ja, ik vond het spelen niet moeielijk; later ben ik Pilatus geweest en nu al drie keer achtereen Petrus...”

»Dan zal u ook wel weer over twee jaren Petrus zijn,” besloot Herman als gevolgtrekking. De oude man kreeg een wonderbaren glimlach.

»Ik hoop dat de echte Petrus, mij over twee jaar al lang de echte Hemelsche poort zal ontsloten hebben.”

Nu was de beurt aan moeder om een woordje te zeggen.

»Foei, vader, hoe kan u zoo spreken!”

»Ja, kind, er is een tijd van komen en een tijd van gaan.. . toch zou ik zoo graag voor ik stierf nog ééns het Passiespel zien, en dan met Simeon zeggen : «Heer, laat nu uw dienaar in vrede gaan. Vooral, kinderen, als ons gebed, van moeder en mij, verhoord wordt.”

«Zoo, zoo,” lachte Werner, «heeft u een geheim met mijne vrouw?”

«Ja, vriend,” luidde het antwoord des ouden vaders, «en als datgene gebeurt waarom wij bidden... dan kunt gij trotsch zijn op uw vaderschap.”

Het was intusschen tijd géworden om de kleinste jongens naar bed te brengen. De mannen bleven nog een pijpje roeken. Johan maakte zijn schoolwerk af en toen grootvader ook naar bed ging, nam Werner een beeldje, eene Madonna, waaraan hij begonnen was om dit af te werken.

Anderhalf uur later lag heel Oberammergau in de diepste rust. Ook in Werner’s huis was alles stil; doch,