is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 10, 1884, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spraak te bevorderen en mijne dankbaarheid voor Hare goedheid te toonen meen ik dit openlijk te moeten melden en laat hier twee andere feiten, volgen, voor de waarheid waarvan men zich kan overtuigen, van het eerste, door te schrijven aan den HoogEerw. Deken van Sittard en voor het tweede, door zich te wenden tot den Heer G. Loman Onderwijzer te Kamerik. ’

Een brave en eenvoudige weduwe te Maastricht i), die na den dood van haar man, vijf kinderen te hareii laste hield, en door haar dagelykschen arbeid, zoo goed jnogelijk, in het onderhoud van haar huisgezin voorzag, had in de laatste verloopen maanden droeve dagen geteld.

Haar jongste kind, nagenoeg elfjaren oud, en sedert geruimen tijd ongesteld, was bedlegerig geworden; het lichaam met wonden overdekt, vermocht het niet meer «ich overeind te houden, geen oogenblik kon het de hulp der moeder ontberen. De dood scheen niet verre meer, Want de geneesheer had uitdrukkelijk verklaard, dat han geen herstel meer viel te denken, en men de uiterste Voorzorgen nemen moest. Het H. Sakrament des Olie-Sels werd aan het kind toegediend, en de moeder, hoe Pljnlyk dit offer haar ook viel, had het alreeds in de handen van God aanbevolen.

Zy troostte zich met de gedachte, dat de dood voor het kind en voor haar een bevrij(ling wezen zou. Zij h(as niet meer in staat te arbeiden, hoe zou zij in het "nderhoud van dit kind eu van de overigen kunnen Wilde God dit kind tot zicli nemen, zij kon han ten minste voor de overigen werkzaam zijn. • ~'.A: rTi i . .

Doch (ie liefde is vindingrijk en wanhoopt niet; de 'hoeder nam daarop haar toevlucht tot O. L. Vr. van et H. Hart en deed het kind te Sittard inschrijven 'h J)e Kinderkrans.

Zie het Maandschrift Toor de Aartsbroederschap van O. L. van het H. Hart, December 1883. Uitgegeven door ,r. J. Eo'en en Zonen te Koermond. Prijs per jaargang een gulden.