is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie is PEFRUS DE LA FAILLE en wat zegt hij van den dood van MAARTEN LUTHER en JAN CALVIJN.

Petrus de la Faille leert men kennen uit zijne werkjes getiteld: Bekeer-inghe Petri de la Faille en Oogen Salve Petri de la Faille.

Het eerste heeft tot titel Bekeeringhe Petri da la Faille, Predikant te Caudekerck, uit de Calvinissche Ketterij e, tot het H. Catholyck geloove, der H. Catholyke Roomsche Kercke, door het lesen der Oudtvaderen. Mitsgaders de maniere hoe dat hij soleinnelijck synen woorden-dienst des Predikanschaps heeft nedergeleijt.

Ende noch ten lesten een aanwijsinghe van alle de Artijckelen des geloofs, dezer tegenwoordige Roomsche Kercke, uyt alle de H. Out-Vaders der eeiste Apostolische Kercke binnen de eerste vier ofte vijf-hondert jaren, van de geboorte Christi, ofte der Apostelen tijden af, ende dat uyt hunne boecken ofte editiën, die den Autheur van dit Boecxken selve bevonden heeft, in de algemeijne Academische Bibliotheke te Leyden.

Verdeijlt in twee Tractaten, door Petrum de la Faille, eertijdts Predikant in Caudekerck. – – Tweede editie, verbetert.

Tot Leuven, bij Bernardijn Maes, Anno 1644.

Het tweede werkje heeft tot titel:

Oogen Salve Petri de la Faille, eertijds Predicant van Caudekerck, uyt Calvinische ouders gebooren, van Calvinische Predikanten gedoopt, ende van joncx af in de Calvinisterije opgevoet; tot verlichtingen dergenen die sitten in de duysternisse der