is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 47, 1897, no 277-282, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kindje Jesus op haren schoot; tallooze engeltjes vlogen daar rond en speelden zelfs met ons. Een van hen nam mij hij de hand en bracht mij tot vóór de 11. Maagd. De kleine Jesus stak de handjes naar mij uit; ik viel op mijne knitën en Hij streelde mij. Wat was ik gelukkig! Neen, nooit heb ik geweten , dat men hier zoo groote vreugde smaken kon.

Eagenia. Was ik ook daarbij tegenwoordig?

Mngdalena. Ja, ik. zag u allen, en ook, hoe bet Kindje Jesus u liefkoosde, o.ndat gij een schitterend kruis op het VOO' hoofd hadt. Maar ziet, eensklaps werd onze vreugde gestoord door droevige kreten. ledereen richtte aanstonds zijne blitken naar den kant, vanwaar het geroep kwam. Wat zagt-n wij? Eene groote menigte zwarte kindertjes, mager en zeer ongelukkig, strekten hunne handjes naar ons uit en schreiden op zoo hartverscheurenden toon , dat niemand onzer nog den moed had om te spelen. Zelfs de kleine Jesus weende, want vele van die kleinen werden door leelijke beesten verslonden. Allen waren van ons gescheiden door een brreden stroom, waar zij onmogelijk over konden. De engeltjes klapwiekten met hunne vleugels en vroegen aan het Kindje Jesus: «Willen wij ze gaan halen?” Maar Jesus antwoordde hun: « N'-en , de christen kinderen zullen ze tot Mij brengen.”

Margarelha. Och, ik wenschte, dat ik daar ook bij geweest was.

Magdalena. Aanstonds snelden wij allen naar den stroom en wenkten de arme kleinen. Wij staken de hand uit; eenigen onzer wierpen hun planken of stukken hout toe; de moedigsten gingen zelfs te water om hun hulp te kunnen bieden. De kleine zwartjes daalden in de rivier af en op ’t eigen oogenblik werden zij wit en prijkte hun voorhoofd met hetzelfde schitterend teeken als het onze. Vol vreugde en overgelukkig bereikten zij den anderen oever, liepen eerst naar het Kindje Jesus en kwamen vervolgens met ons spelen. Een groot aantal waren echter nog aan de overzijde achtergebleven en ik zag uit naar een middel om ook hen te redden, toen het geluid eener